SHARE

Με τον όρο «Ειδικός Προσθετικής Κατασκευής» αναφερόμαστε στην πράξη στο επάγγελμα που ασχολείται με την κατασκευή πλαστικών, μεταλλικών και σύνθετων υλικών με μέθοδο επάλληλης εναπόθεσης υλικού σε στρώσεις από μηχανήματα οδηγούμενα με ψηφιακά μέσα (CNC).

 • Περιγραφή επαγγέλματος

  Για την κατασκευή των τελικών προϊόντων απαιτείται η ύπαρξη τρισδιάστατου ψηφιακού σχεδίου. Το σχέδιο παράγεται με λογισμικά ψηφιακού  σχεδιασμού (Computer Aided Design – CAD). Ο όρος «προσθετική κατασκευή» αποτελεί τον επίσημο όρο (ASTM F2792) του ευρέως γνωστού  και χρησιμοποιούμενου όρου «τρισδιάστατη εκτύπωση». Υφίσταται πλήθος διαφορετικών τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης, με κοινό  σημείο την παραγωγή προϊόντων σε «στρωματοειδή» μορφή καθώς και τη χρήση λογισμικών και μεθόδων ψηφιακής καθοδήγησης  μηχανημάτων (Computer Aided Manufacturing – CAM).

  Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα (βάσει λίστας ΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ):

  Λόγω της νέας σχετικά παρουσίας της μεθόδου προσθετικής κατασκευής στην αγορά δεν υφίσταται συναφές επαγγελματικό περίγραμμα για  τον/την ειδικό προσθετικής κατασκευής.

  Διασύνδεση με άλλα επαγγέλματα / δραστηριότητες:

   

  Επαγγελματικοί φορείς

  Σε εθνικό επίπεδο:

  Δεν υφίσταται συγκεκριμένο κλαδικό όργανο εκπροσώπησης / επαγγελματικός φορέας.

  Σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βιομηχανιών Κατεργασιών και συναφών μεθόδων κατασκευής – European, Association of the Machine Tool Industries  and related manufacturing Technologies (CECIMO)
 • Θεσμικό πλαίσιο

  Λόγω του νεοφυούς χαρακτήρα του επαγγέλματος, δεν υφίστανται σαφείς προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του «Ειδικού  Προσθετικής Κατασκευής».

  Βασική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο επαγγέλματος/κλάδου:

  Δεν υφίσταται ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Τα σχετικά εργαστήρια λειτουργούν βάσει των επιμέρους κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την  δραστηριότητα τους. Συνήθως ακολουθούν τις κανονιστικές διατάξεις των εργαστήριων χαμηλής όχλησης.

  Βασική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  Δεν υφίσταται ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.

 • Βασικά μεγέθη / δείκτες

  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  Αριθμός
  επιχειρήσεων
  2016
  2017
  2018
  Αριθμός
  απασχολούμενων
  2016
  2017
  2018
  Κύκλoς εργασιών
  (εκ. €)
  2016
  2017
  2018
  18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων
  885
  876
  857
  2.372
  2.230
  2.363
  111,5
  114,4
  121,1
  22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων
  255
  266
  264
  2.201
  2.243
  2.149
  278,6
  301,7
  321,1
 • Εξαγωγική δραστηριότητα

  Για επιχειρήσεις εντός Ελλάδας που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών προσθετικής κατασκευής, οι εξαγωγικές τους δραστηριότητες είναι  μειωμένες έως ανύπαρκτες λόγω:

  • του ισχυρού ανταγωνισμού (επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσθετικής κατασκευής είναι πολύ περισσότερες και πιο διαδεδομένες στο  εξωτερικό απ’ ό,τι στην Ελλάδα)
  • του εμποδίου της γλώσσας (λόγω της φύσης του αντικειμένου η στενή επικοινωνία με τον πελάτη είναι άκρως αναγκαία για μια επιτυχημένη  παροχή υπηρεσιών)
  • των μη ανταγωνιστικών τιμών (οικονομίες κλίμακας, αλλά και μεγαλύτερος ανταγωνισμός σε χώρες του εξωτερικού έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές  να είναι χαμηλότερες)
  • των αυξημένων χρόνων παράδοσης (π.χ. παράδοση σε χώρα του εξωτερικού)
  • του υψηλού κόστους αποθήκευσης και μεταφοράς
  • της φύσης της προσθετικής κατασκευής που αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην  αποκέντρωση και την τοπική παραγωγή του απαιτούμενου προϊόντος από το κοντινότερο εργαστήριο.
 • Καινοτόμος δραστηριότητα στο επάγγελμα

  Καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας

  Νέες μέθοδοι κατασκευής κυρίως πλαστικών (αλλά και μεταλλικών προϊόντων) έχουν εμφανιστεί μέσω της προσθετικής κατασκευής:

  • Πρωτοτυποποίηση νέων προϊόντων άμεσα και με σαφώς χαμηλότερο κόστος
  • Κατασκευή εξατομικευμένων ιατρικών/οδοντιατρικών βοηθημάτων (π.χ. νάρθηκες)
  • Μείωση χρόνου και κόστους ανάπτυξης νέων προϊόντων

  Καινοτομία διαδικασίας

  Η προσθετική κατασκευή εντάσσεται σταδιακά σε ένα μεγάλο πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας  εξειδικευμένων τμημάτων σε υπάρχουσες βιομηχανίες/βιοτεχνίες/εργαστήρια. Παράλληλα, πλήθος εξειδικευμένων ανεξάρτητων εργαστηρίων  παροχής υπηρεσιών τρισδιάστατης εκτύπωσης βοηθούν στην υιοθεσία της καινοτόμου μεθόδου.

  Καινοτομία στην οργάνωση/λειτουργία

  Εντείνεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων παραγγελιοληψίας. Οι επιχειρήσεις δίνουν τη δυνατότητα παραγγελίας μέσω αυτοματοποιημένων  εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν επικουρικά στην ανάλυση των ψηφιακών τρισδιάστατων σχεδίων του πελάτη. Διαθέτουν εργαλεία  αξιολόγησης «εκτυπωσιμότητας» και βέλτιστων παραμέτρων βοηθώντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων του κοινού γύρω από την προσθετική  κατασκευή.

  Καινοτομία marketing

  Δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη καινοτομία σχετικά με το marketing των προϊόντων/διαδικασιών της προσθετικής κατασκευής.

Οδικός χάρτης «Ειδικός Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing/3D Printing)»

Εκπόνηση μελέτης: Γεώργιος Σμυρνάκης

Μεθοδολογική προσέγγιση & επιστημονική παρακολούθηση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : Παρασκευάς Λιντζέρης, Αναστασία Αυλωνίτου, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Ελένη Μόκα, Αντώνης Αγγελάκης

Χρονολογία έκδοσης: 2021