SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Συγκεκριμένα οι νέες γενιές, οι οποίες αποτελούνται από  τους Millennials ή Generation Y(όσοι γεννήθηκαν στις αρχές του 1980) και τη Generation Z (όσοι γεννήθηκαν από το 1997) και οι οποίες είναι εξοικειωμένες με την χρήση του ηλεκτρονικού  εμπορίου, αυξάνουν το μερίδιό τους στην κατανάλωση, λόγω της αύξησης των εισοδημάτων τους. Στην ανοδική αυτή τάση έρχεται να προστεθεί και η πανδημία της Covid 19, η οποία ώθησε στην  επιβολή του ηλεκτρονικού εμπορίου για λόγους Δημόσιας Υγείας. Η συγκεκριμένη επιβολή, αν και συγκυριακή, έχει ήδη επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά όσων δεν είχαν το ηλεκτρονικό  εμπόριο ως την πρώτη τους επιλογή για αγορές. Τέλος, η επιδότηση της κατασκευής e-shops μέσω του ΕΣΠΑ αναμένεται να διευκολύνει την κατασκευή τουλάχιστον 16.000 e-shops σε όλη την  Ελλάδα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: e-commerce, ηλεκτρονικό εμπόριο, e-shop, ηλεκτρονικό κατάστημα, προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος, κατασκευή eshop

Αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αύξηση της ζήτησης για εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το εξεταζόμενο επάγγελμα καθίσταται ολοένα και πιο περίπλοκη. Η συστηματική της παρακολούθηση, η οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή  ποιοτικών υπηρεσιών, δεν είναι εφικτό να γίνεται σε όλο το φάσμα των τεχνολογικών εξελίξεων που αφορούν στον κλάδο. Η πραγματικότητα αυτή αναμένεται να οδηγήσει τους επαγγελματίες του κλάδου σε μεγαλύτερη εξειδίκευση. Η εξειδίκευση αυτή μπορεί να αφορά είτε σε συγκεκριμένα εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως είναι τα Google Ads, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  η βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων, είτε σε συγκεκριμένους κλάδους (π.χ. τουριστικό, φαρμακευτικό), είτε σε συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων π.χ. βελτιστοποίηση ιστοσελίδων  (SEO) για τον τουριστικό κλάδο. Αυτή η εξειδίκευση μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω πχ εξειδίκευση σε συγκεκριμένο social medium, όπως είναι το LinkedIn. Μια άλλη παράμετρος που θα συντείνει στην αύξηση της εξειδίκευσης είναι και η ωρίμανση της αγοράς, η οποία πλέον επιδιώκει την μεγαλύτερη σύνδεση των υπηρεσιών του κλάδου με το επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: εξειδίκευση στο ψηφιακό μάρκετινγκ, βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων δικτύωσης, μάρκετινγκ περιεχομένου, email marketing

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Αύξηση των διαδικασιών για προσαρμογή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αύξηση των διαδικασιών για προσαρμογή στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25/5/2018. Η εφαρμογή του επεκτείνεται και στις μη  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες αλληλεπιδρούν με ευρωπαίους πολίτες, όπως είναι για παράδειγμα το Facebook, η Google κτλ. Η αρχική εφαρμογή του ήταν αναμενόμενο να χαρακτηρίζεται  από σχετική επιείκεια δεδομένου ότι για πρώτη φορά υλοποιούνταν ένα τόσο σύνθετο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την πάροδο όμως του χρόνου άρχισαν να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, όπου συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η τάση αυτή της αυστηροποίησης αναμένεται να ενταθεί λόγω της αναμενόμενης αύξησης των ελέγχων της αρμόδιας  Ελληνικής Αρχής η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και λόγω της αύξησης της επίγνωσης των καταναλωτών για την προστασία των δεδομένων τους.  Αυτή η εντατικοποίηση αναμένεται να αυξήσει το κόστος εφαρμογής του GDPR για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, προστασία προσωπικών δεδομένων, δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, δικαίωμα στη  λήθη

Θέσπιση νέων ευρωπαϊκών κανονισμών για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Θέσπιση νέων ευρωπαϊκών κανονισμών για τις ψηφιακές υπηρεσίες
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στην δημιουργία προσχέδιων νόμων για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act) και για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act) τα οποία  περιλαμβάνουν ένα ενιαίο σύνολο νέων κανόνων που θα ισχύσουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν έναν ασφαλέστερο και πιο ανοιχτό ψηφιακό χώρο, ο οποίος θα  συνάδει με τις ευρωπαϊκές αξίες. Το DSA και το DMA έχουν δύο βασικούς στόχους:

  • Να δημιουργήσουν έναν ασφαλέστερο ψηφιακό χώρο στον οποίο θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών.
  • Να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για την προώθηση της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά όσο και παγκοσμίως.

Η αναμενόμενη ψήφισή τους από το Ευρωκοινοβούλιο αναμένεται να δημιουργήσει ένα πιο δεσμευτικό πλαίσιο για τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα ψηφιακά προϊόντα,  το οποίο θα επηρεάσει την παροχή των υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακές αγορές, ψηφιακός χώρος, νόμος για ψηφιακές υπηρεσίες, ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Αύξηση του ρόλου των εταιριών που κυριαρχούν στο διαδίκτυο ως μεσάζοντες

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αύξηση του ρόλου των εταιριών που κυριαρχούν στο διαδίκτυο ως μεσάζοντες
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Στο χώρο του διαδικτύου παρατηρείται μια γιγάντωση των εταιριών που κυριαρχούν σε αυτό, όπως είναι η Google, το Facebook, η Amazon, η Alibaba, η Booking, οι οποίες επιδιώκουν να αυξηθεί  ο ρόλος τους, ως μεσάζοντας μεταξύ των εταιριών πελατών τους και των καταναλωτών. Η εξέλιξη αυτή μειώνει τους βαθμούς ελευθερίας που έχουν οι επαγγελματίες του κλάδου για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών τους ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται απευθείας ανταγωνισμός από τους μεσάζοντες ο οποίος αναμένεται να επιδράσει αρνητικά  στα έσοδα του εξεταζόμενου κλάδου. Για παράδειγμα, το Facebook και η Amazon δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων στους χρήστες τους. Η δυνατότητα  αυτή, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να στερήσει έσοδα από τους επαγγελματίες του κλάδου τα οποία θα αφορούσαν στην κατασκευή ιστοσελίδων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: διαδικτυακοί μεσάζοντες, μηχανές αναζήτησης, διαδικτυακοί τουριστικοί μεσάζοντες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακές πλατφόρμες αγορών

Αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η μεγάλη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν έχει περάσει απαρατήρητη από επιχειρήσεις εκτός του εξεταζόμενου κλάδου, οι οποίες έχουν ήδη εισέλθει σε αυτόν, προτείνοντας λύσεις που  αφορούν κυρίως στην κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) ή στην παροχή υποδομής για την διευκόλυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όσες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν  ηλεκτρονικό κατάστημα. Για παράδειγμα εταιρίες από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και τον τραπεζικό κλάδο παρέχουν υπηρεσίες ψηφιακού μάρκετινγκ, απευθυνόμενες κυρίως στη μεγάλη  μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η είσοδος των προαναφερθέντων εταιριών στον εξεταζόμενο κλάδο αναμένεται  να ωθήσει και άλλες εταιρίες να εισέλθουν σε αυτόν, δημιουργώντας συνθήκες αύξησης της έντασης του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιθωρίων κέρδους. Η συγκεκριμένη  εξέλιξη αναμένεται να πλήξει κυρίως τις εταιρίες και επαγγελματίες του κλάδου με χαμηλή εξειδίκευση.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: διακλαδικός ανταγωνισμός, κλαδικός δείκτης κερδοφορίας, κλαδικός ανταγωνισμός, click & site, payment link

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Εντατικοποίηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Εντατικοποίηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που αφορούν στο ψηφιακό μάρκετινγκ από τους επαγγελματίες του κλάδου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους, συνεπώς αναμένεται η  εντατικοποίηση της χρήσης της. Ενδεικτικά:

  • Η τεχνολογία των ψηφιακών ρομπότ (chatbots) αναμένεται να αξιοποιηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης πελατών, είτε με την ανάπτυξη αντίστοιχων εφαρμογών  είτε με τη μορφή Λογισμικού ως Υπηρεσίας (SaaS).
  • Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και του αντίστοιχου περιεχομένου, στοχεύοντας αρχικά στον κλάδο του λιανεμπορίου.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) και του αντίστοιχου περιεχομένου στοχεύοντας στην βελτίωση της εμπειρίας των πελατών (customer experience).
  • Παροχή υπηρεσιών συλλογής δεδομένων από το διαδίκτυο (social listening) για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των διαφόρων brands μέσω της ανάλυσης συναισθήματος (sentiment analysis), την καλύτερη κατανόηση των υποψηφίων πελατών κτλ.
  • Αξιοποίηση της τεχνολογίας Διαδικτυακών Εφαρμογών Προοδευτικής Ανάπτυξης (PWA).

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακά ρομπότ, επαυξημένη πραγματικότητα, εικονική πραγματικότητα, blockchain

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση των big data

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση των big data
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η ανάπτυξη μιας επιτυχημένης ψηφιακής στρατηγικής προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την ανάλυση των δεδομένων που δημιουργεί η ψηφιακή παρουσία των διαφόρων brands. Τα δεδομένα αυτά  μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως είναι τα Google Analytics, το Google Search Console, τα web log files, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Η διαδικασία της αποτελεσματικής  ανάλυσης αυτών των δεδομένων είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Την λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη (Α.Ι.), η οποία είναι εξαιρετική στην διαχείριση των μεγάλων  δεδομένων (big data). Η νέα αυτή πραγματικότητα θα ωθήσει τους επαγγελματίες του κλάδου στην αξιοποίηση της A.I. για να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τους πελάτες τους μέσω:

  • Της άντλησης ουσιαστικότερης πληροφόρησης από την ανάλυση των big data των πελατών τους η οποία θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων στρατηγικών.
  • Της δυνατότητας αποτελεσματικότερων προβλέψεων για την επιτυχία των διαφόρων ψηφιακών ενεργειών, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το ρίσκο μιας ενδεχόμενης αποτυχίας.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: τεχνητή νοημοσύνη, AI, big data, μεγάλα δεδομένα, data visualization, big data forecasting

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Αύξηση των συνεργασιών μεταξύ των επαγγελματιών είτε του κλάδου είτε των διασυνδεδεμένων επαγγελμάτων

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αύξηση των συνεργασιών μεταξύ των επαγγελματιών είτε του κλάδου είτε των διασυνδεδεμένων επαγγελμάτων
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το ψηφιακό μάρκετινγκ γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη με αποτέλεσμα η αξιοποίησή της να καθίσταται δύσκολη. Για να αντεπεξέλθουν οι επαγγελματίες του κλάδου σε αυτή τη νέα πραγματικότητα αναμένεται να εξειδικευθούν περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθούν οι συνεργασίες μεταξύ τους, για να μπορούν να  ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των έργων ψηφιακού μάρκετινγκ. Αυτή η συνεργασία στις περισσότερες περιπτώσεις θα γίνεται σε ad hoc βάση, για συγκεκριμένα δηλαδή έργα. Αυτό  το πλαίσιο συνεργασίας έχει το πλεονέκτημα ότι οι δαπάνες υλοποίησης των έργων ψηφιακού μάρκετινγκ μειώνονται σε σύγκριση με άλλες μορφές συνεργασίας, όπως είναι η μισθωτή εργασία.  Το μειονέκτημά του έγκειται στις δυσκολίες συνεργασίας που μπορεί να προκύψουν, λόγω διαφορετικώνπροτεραιοτήτων, έλλειψη αξιοπιστίας ή χημείας μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών. Σε  κάθε περίπτωση πάντως, οι επαγγελματίες του κλάδου που θα αναπτύξουν τέτοιες συνεργασίες οι οποίες θα έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο, θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: οικονομία της πλατφόρμας, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, εργασία από απόσταση, περιστασιακή οικονομία, οικονομία του διαμοιρασμού, συνεργατικές πλατφόρμες

Αύξηση εξ αποστάσεως εργασίας και αυτοαπασχόλησης

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5
Αύξηση εξ αποστάσεως εργασίας και αυτοαπασχόλησης
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5

Η επικείμενη αύξηση της εξειδίκευσης των επαγγελματιών του κλάδου αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της αμοιβής τους, με ταυτόχρονη μείωση του εύρους των καθηκόντων που θα μπορούν  να αναλάβουν.  Η εξέλιξη αυτή θα καταστήσει το μοντέλο της μισθωτής εργασίας λιγότερο ελκυστικό για τις εταιρίες και θα οδηγήσει στην προοδευτική αύξηση των συνεργασιών με συμβάσεις  έργου και συνεπώς στην αύξηση της αυτοαπασχόλησης. Ταυτόχρονα, η προαναφερθείσα εξέλιξη αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην εργασία από απόσταση.  Ένας βασικός λόγος για την διαμόρφωση αυτής της τάσης είναι ότι η εξ’ αποστάσεως εργασία ευνοεί το συγκεκριμένο επάγγελμα δεδομένου ότι για την άσκηση του αρκεί συνήθως η σύνδεση στο διαδίκτυο και η ύπαρξη  του κατάλληλου λογισμικού.  Επιπρόσθετα, η εργασία από απόσταση είναι πιο αποδοτική για τους αυτοαπασχολούμενους γιατί μηδενίζει τις άσκοπες μετακινήσεις και επιτρέπει την εξυπηρέτηση  περισσότερων πελατών, ενώ συμφέρει και τις εταιρίες δεδομένου ότι μειώνουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αγορά εργασίας, εξ αποστάσεως εργασία, τηλεργασία, working from home (WFH), αυτοαπασχόληση, οικονομία διαμοιρασμού, gig economy, επιχειρηματικότητα

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Αύξηση της περιβαλλοντικής επίδρασης του ψηφιακού μάρκετινγκ

Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
2/5
Αύξηση της περιβαλλοντικής επίδρασης του ψηφιακού μάρκετινγκ
Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
2/5

Ολοένα και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για επαγγελματικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς λόγους. Ειδικότερα στις νεότερες ηλικίες αυτή η αύξηση  γίνεται σε βάρος των παραδοσιακών μέσων μαζικής επικοινωνίας., Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις αξιοποιούν με αυξανόμενο ρυθμό το ψηφιακό μάρκετινγκ για να προσεγγίσουν τους υποψήφιους πελάτες τους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται σταδιακή αντικατάσταση των κλασικών εργαλείων επικοινωνίας, όπως είναι η διαφήμιση σε εφημερίδες και περιοδικά και η υπαίθρια  διαφήμιση με την ψηφιακή διαφήμιση. Η τάση αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση των δαπανών για την τελευταία με αποτέλεσμα να ξεπεράσει για πρώτη φορά το 2019 τις αντίστοιχες δαπάνες για την διαφήμιση εκτός του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, τα παραδοσιακά προωθητικά εργαλεία όπως είναι το έντυπο αντικαθίστανται από αντίστοιχα ψηφιακά, κυρίως σε μορφή PDF. Είναι λοιπόν  φανερό ότι η αύξηση της χρήσης του ψηφιακού μάρκετινγκ έχει ευεργετική επίδραση το περιβάλλον δεδομένου ότι συμβάλλει στην μείωση της χρήσης χαρτιού ή άλλων υλικών για  προωθητικούς σκοπούς.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακό μάρκετινγκ, προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ψηφιακή διαφήμιση, ψηφιακά έντυπα

Αύξηση χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα

Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
2/5
Αύξηση χρήσης λογισμικού ανοικτού κώδικα
Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
2/5

Η συνεχής ανάπτυξη του εμπορικού λογισμικού (commercial software) οδηγεί στην παραγωγή βελτιωμένων υπολογιστών, η οποία με την σειρά της οδηγεί στην ταχύτερη απαξίωση των  υπαρχόντων υπολογιστών. Η τάση αυτή συμβάλλει στην αύξηση των αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού τα οποία αποτελούν μείζονα απειλή για την ανθρώπινη υγεία και το  περιβάλλον. Στον αντίποδα του εμπορικού λογισμικού βρίσκεται το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source) του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος για την τροποποίηση από οποιονδήποτε μέσω μιας ελεύθερης άδειας χρήσης. Η χρήση του έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην αξιοποίηση των υπολογιστών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα την μείωση  του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η αυξανόμενη χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα η οποία ενθαρρύνεται από υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται  να οδηγήσει στην αύξηση της χρήσης του από τους επαγγελματίες του κλάδου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: λογισμικό ανοικτού κώδικα, προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ηλεκτρονικά απόβλητα, linux