SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία και πλαίσιο ανταγωνισμού
Δυσκολία πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Δυσκολία πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότηση
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Για τις επιχειρήσεις καθώς και για τους επαγγελματίες του κλάδου η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ουσιώδους σημασίας για την ανάπτυξη τους. Όσον αφορά στον τραπεζικό  δανεισμό στο συγκεκριμένο επάγγελμα παρατηρείται δυσκολία στις πολύ μικρές και καινοτόμες επιχειρήσεις. Επίσης σε πολλές δράσεις του ΕΣΠΑ διαχρονικά υπάρχουν σημαντικές  καθυστερήσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και οριστικής έγκρισης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για την χρηματοδότηση μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της καταβολής χρηματοδότησης καθώς επίσης και της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων τους. Στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (2021-2017) οι  διαδικασίες υποβολής αίτησης, έγκρισης και εκταμίευσης ενδέχεται να απλοποιηθούν κρίνοντας από τις τελευταίες δράσεις που προκηρύχθηκαν στο τρέχον ΕΣΠΑ οι οποίες υλοποιήθηκαν ως  προς τις διαδικασίες τους σε πιο άμεσους χρόνους.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: χρηματοδοτικά εργαλεία, τραπεζικός δανεισμός, μικρές επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις, ανάπτυξη επαγγέλματος

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Θεσμικές αλλαγές στις νέες δομές και τεχνολογίες

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Θεσμικές αλλαγές στις νέες δομές και τεχνολογίες
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Οι κυριότερες θεσμικές αλλαγές που αναμένεται να επηρεάσουν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τα επόμενα χρόνια αφορούν στις νέες δομές και τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, η  γνώση και η εφαρμογή των νομοθετικών θεμάτων που αφορούν στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων είναι απαραίτητη για τους ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων. Επίσης η υπουργική απόφαση  για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ, όπως και ο κώδικας διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας αναμένεται να έχουν επίδραση στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ, κώδικας διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/35/ΕΕ σχετικά με την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού

Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
5/5
Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/35/ΕΕ σχετικά με την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού
Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
5/5

Αναμένεται να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στην βάση της Οδηγίας 2014/35/ΕΕ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που  προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. Η εν λόγω οδηγία έχει ως στόχο να εξασφαλισθεί ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διατίθεται και κυκλοφορεί στην αγορά  πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Η εναρμόνιση του  επαγγελματία ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ευρύτερα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ειδικότερα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης οδηγίας επηρεάζει τη δραστηριότητά του. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης οφείλει να προσαρμόζεται στη χρήση και τοποθέτηση των επιτρεπόμενων υλικών χωρίς πρόβλημα, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Σε κάθε περίπτωση όμως, απρόβλεπτες και  απρογραμμάτιστες αλλαγές του δημιουργούν πρόβλημα, ειδικά στην περίπτωση που έχει προηγηθεί προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων πρώτων υλών ή στην περίπτωση που καταγράφει  σημαντικές ποσότητες αδιάθετων τελικών προϊόντων στις αποθήκες του.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Οδηγία 2014/35/ΕΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, καινούργιο/μεταχειρισμένο, εισαγωγέας/εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, σήμανση, υγεία και ασφάλεια

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Ενίσχυση εργασιών συντήρησης ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Ενίσχυση εργασιών συντήρησης/ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η θετική μεταβολή της ζήτησης για εργασίες συντήρησης ή/και ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, χαρακτηρίζεται ως αρκετά σημαντική καθώς αποτελεί βασική συνιστώσα  του κλάδου. Η ζήτηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια δεδομένης και της στροφής των καταναλωτών σε υλικά και εξοπλισμό τα οποία αφορούν έξυπνες  ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με παράλληλη χρήση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοιες εργασίες περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό εγκατάστασης για τις διαδικασίες  αυτοματοποίησης συστημάτων, λογισμικό ελέγχου αυτών των συστημάτων, όπως και παρεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των επιχειρήσεων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, χρήση ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Χρήση νέων καινοτόμων προϊόντων στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Χρήση νέων καινοτόμων προϊόντων στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η τεχνολογική εξέλιξη του κλάδου βασίζεται κυρίως στη βελτίωση των προϊόντων τα οποία σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, τις έξυπνες οικιακές συσκευές, τις νέες τεχνολογίες δικτύωσης σε υφιστάμενα κτίρια, καθώς επίσης και τα έξυπνα συστήματα καταμέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και εναρμονισμένα με τους Κανονισμούς  και τις Οδηγίες της Ε.Ε. Οι εξελίξεις αυτές θα επιδράσουν θετικά στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τα επόμενα 3-5 έτη δεδομένης και της στροφής των καταναλωτών σε υλικά και  εξοπλισμό τα οποία αφορούν έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Το μειονέκτημα που καταγράφεται στην ελληνική αγορά σχετίζεται με το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των προϊόντων που χρησιμοποιούνται είναι εισαγόμενα, με συνέπεια τη μη ανταγωνιστική τιμή τους αλλά και την καθυστέρηση εισροής αυτών στην ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση, τα νέα αυτά προϊόντα  δύνανται να εισάγουν το στοιχείο της καινοτομίας, καθώς επιτρέπουν τη δημιουργία νέων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: τεχνολογική εξέλιξη του κλάδου, βελτίωση των προϊόντων, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες οικιακές συσκευές, νέες τεχνολογίες δικτύωσης σε υφιστάμενα κτίρια

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον κλάδο του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον κλάδο του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη του κλάδου του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Οι νέες τεχνολογίες δύναται να αφορούν μετρητικές διατάξεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας όπως είναι οι έξυπνοι μετρητές, συστήματα τηλεμέτρησης χαμηλής τάσης, συστήματα ελέγχου-εποπτείας και μεταφοράς δεδομένων λειτουργίας από απόσταση  (Supervision Control And Data Acquisition – SCADA), μονάδες ελέγχου υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης, τηλεχειριζόμενους διακόπτες, υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω των  γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και υπηρεσίες παρακολούθησης ποιότητας των δικτύων μέσης τάσης. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να είναι δυνατή η παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων. Επίσης τα νέα προϊόντα θα πρέπει να εναρμονίζονται με τους Κανονισμούς και  τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πληρούν αυστηρά τις προδιαγραφές λειτουργίας τους.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: νέες τεχνολογίες οι οποίες αφορούν μετρικές διατάξεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας όπως είναι οι έξυπνοι μετρητές, συστήματα τηλεμέτρησης χαμηλής τάσης,  συστήματα SCADA, μονάδες ελέγχου υποσταθμών μέσης και χαμηλής τάσης

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών ως προς τις αλλαγές στα υφιστάμενα μοντέλα εργασίας

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5
Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών ως προς τις αλλαγές στα υφιστάμενα μοντέλα εργασίας
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5

Ο βαθμός ετοιμότητας των επαγγελματιών του κλάδου ως προς την εισαγωγή αλλαγών στα υφιστάμενα μοντέλα εργασίας είναι χαμηλός. Οι νέες μορφές εργασίας που αναπτύσσονται σήμερα  καθιστούν την εκτέλεση των καθηκόντων περισσότερο αυτόνομη και ανεξάρτητη. Άρα για τους επαγγελματίες του κλάδου απαιτείται επικαιροποίηση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους μέσω  της συστηματικής επανεκπαίδευσης τους, η οποία θα έχει ως στόχο όχι μόνο την διατήρηση της απασχόλησης αλλά και την προοπτική της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Τέτοιες δεξιότητες  είναι η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η ικανότητα για εργασία μέσω πλατφορμών, και η κριτική ικανότητα.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αλλαγές σε υφιστάμενα μοντέλα εργασίας, ψηφιακές πλατφόρμες, αναβάθμιση δεξιοτήτων, επανεκπαίδευση

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ στους τομείς τελικής κατανάλωσης (κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία, κλπ.)

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ στους τομείς τελικής κατανάλωσης (κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία, κλπ.)
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», η αναθεωρημένη οδηγία (2018/2001) θέσπισε γενικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΕΕ για  το 2030. Η οδηγία αυτή, είναι μια από τις κανονιστικές αλλαγές η οποία συνδέεται με το συγκεκριμένο επάγγελμα και έχει ως στόχο έως το 2030 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καλύπτουν  τουλάχιστον το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ. Οι βασικές πράσινες τεχνολογίες, οι οποίες ενσωματώνονται και αξιοποιούνται σε επίπεδο επαγγέλματος, αφορούν: τα  πράσινα κτίρια και την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους και ρύπων, τη διαχείριση ενέργειας, τις εναλλακτικές πηγές παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ), την ανακύκλωση συσκευών, τη διαχείριση  απορριμμάτων, καθώς επίσης την αποθήκευση ενέργειας και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επομένως η υιοθέτηση πολιτικών πράσινης / κυκλικής οικονομίας θα συντελέσει στη βελτίωση του  περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων του κλάδου. Ως εκ τούτου, η μεταβολή προς αυτήν την κατεύθυνση κρίνεται εξαιρετικά θετική και θα πρέπει να υιοθετηθεί από το σύνολο των  επαγγελματιών του κλάδου, ως προοπτική και μέθοδος ανάπτυξης.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: πράσινες τεχνολογίες, εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους και ρύπων, διαχείριση ενέργειας, εναλλακτικές πηγές παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ), ανακύκλωση συσκευών

Σχεδιασμός και παραγωγή κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Σχεδιασμός και παραγωγή κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Το συγκεκριμένο επάγγελμα παρουσιάζει θετική συνάφεια προς την κυκλική οικονομία. Αυτό αφορά την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά και την παραγωγή ενέργειας  από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών. Τα παραγωγικά και λειτουργικά επίπεδα στα οποία ασκείται επίδραση λόγω της μετάβασης σε «πράσινα» πρότυπα και σε μοντέλα «κυκλικής» οικονομίας στον συγκεκριμένο κλάδο είναι τα εξής:

  • οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροπαραγωγή
  • η εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ στους τομείς τελικής κατανάλωσης (κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία, κλπ.)
  • η μείωση της βιομηχανικής ρύπανσης με την προώθηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) της βελτίωσης της υποδομής των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ),
  • η διαχείριση στερεών αποβλήτων με έμφαση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

Επομένως ο επανασχεδιασμός, η ανακατασκευή και η επαναμεταποίηση των προϊόντων όσον αφορά στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θα δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: κυκλική οικονομία, επαναμεταποίηση, επανασχεδιασμός, ανακατασκευή προϊόντων