SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Δυσμενές φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5
Δυσμενές φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5

Το ισχύον φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς δεν ευνόησε τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη του επαγγέλματος του «εγκαταστάτη – συντηρητή ανελκυστήρα». Η δημιουργία ενός ευνοϊκού  φορολογικού περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι διαφαίνεται μια σχετική τάση βελτίωσης στα επόμενα χρόνια. Η μείωση της φορολογίας, του συντελεστή ΦΠΑ των  προϊόντων του κλάδου, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο, η κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος και η χορήγηση επιδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ για την  αναβάθμιση και την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των ανελκυστήρων, αποτελούν ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν το επάγγελμα σε ανάπτυξη. Όσον αφορά τη βελτίωση του ασφαλιστικού καθεστώτος αναμένεται σχετική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ευνοϊκότερη ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αναθεώρηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην  περίπτωση επαναφοράς του επαγγέλματος στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: φορολογικές ελαφρύνσεις, ασφαλιστικό, κατάργηση φόρου επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου, συνταξιοδοτικό

Ασαφές ρυθμιστικό περιβάλλον

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5
Ασαφές ρυθμιστικό περιβάλλον
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5

Παρά την πρόσφατη νέα ρύθμιση του επαγγέλματος και τις απλές διαδικασίες έναρξης, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές λόγω στρεβλώσεων ήδη απο την εκπαιδευτική διαδικασία (μη  ομοιόμορφη ποιοτικά διαδικασία στις διάφορες διαδρομές: ΕΠΑΛ, Δημόσια/ Ιδιωτικά ΙΕΚ, ΑΕΙ κλπ., υποβαθμισμένο πρακτικό κομμάτι, απαρχαιωμένος εργαστηριακός εξοπλισμός). Κενά στη  δευτερογενή νομοθεσία επιτρέπουν ποικίλες ερμηνείες και προκαλούν στρεβλώσεις σε ζητήματα αδειοδότησης και αναγνώρισης εμπειρίας, προϋπηρεσίας, ανέλιξης επαγγελματικής βαθμίδας,  ενώ δεν προβλέπονται πιστοποιημένα προγράμματα συνεχούς κατάρτισης ή αξιολόγησης/ πιστοποίησης δεξιοτήτων και παρεχόμενων υπηρεσιών. Αναμένεται μεγαλύτερη έλλειψη νέων τεχνιτών  λόγω γήρανσης του υφιστάμενου τεχνικού προσωπικού, καθώς και την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλματα (σε αυτό έχει συμβάλει η ελλειπής ενημέρωση της πολιτείας  για τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν οι νέοι από το επάγγελμα του τεχνικού ανελκυστήρων).

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: θεσμικό πλαίσιο, επάγγελμα, επαγγελματικά δικαιώματα, άδεια άσκησης επαγγέλματος

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Συνεχής μείωση τεχνικών λόγω απαξιωμένου συστήματος εκπαίδευσης

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Συνεχής μείωση τεχνικών λόγω απαξιωμένου συστήματος εκπαίδευσης
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο της μείωσης τεχνικών από το εκπαιδευτικό σύστημα. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι οι ελλείψεις και τα προβλήματα που έχει το  τυπικό σύστημα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Δημόσια ΙΕΚ, ΑΕΙ, κλπ.) όπως σωστά εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό, σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών επικεντρωμένα στις ανάγκες της αγοράς, σύγχρονα εγχειρίδια και σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός. Αναμένεται μεγαλύτερη έλλειψη νέων τεχνιτών λόγω γήρανσης του υφιστάμενου τεχνικού προσωπικού σε συνδυασμό με  την μη ανανέωση του τεχνικού προσωπικού λόγω της οικονομικής κρίσης (δεν υπήρχε ζήτηση από τις εταιρείες του κλάδου οπότε δεν υπήρχαν νεοεισερχόμενοι τεχνικοί) και διεύρυνση της  αδήλωτης εργασίας/ απόκρυψης εισοδημάτων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: θεσμικό πλαίσιο, επάγγελμα, επαγγελματικά δικαιώματα, άδεια άσκησης επαγγέλματος

Κίνδυνος περαιτέρω αύξησης της αδήλωτης εργασίας

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Κίνδυνος περαιτέρω αύξησης της αδήλωτης εργασίας
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Τα τελευταία χρόνια δεν διαφαίνεται κάποια βελτίωση ως προς την ύπαρξη ουσιαστικών ελεγκτικών μηχανισμών για την αδήλωτη (“μαύρη”) εργασία, η οποία κερδίζει έδαφος κυρίως σε μικρά  ιδιωτικά έργα και σε μικρές επιχειρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των συνεπών επιχειρήσεων και αυτών που είναι ασυνεπείς ως  προς τους εργαζόμενους και ως προς το κράτος, το οποίο χάνει ασφαλιστικές εισφορές. Ο τακτικός έλεγχος στα εργοτάξια από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς θα αναγκάσει τις ασυνεπείς  επιχειρήσεις να ασφαλίσουν το προσωπικό τους, αυξάνοντας κατά συνέπεια και το λειτουργικό τους κόστος και μειώνοντας τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αθέμιτος ανταγωνισμός, ασφαλιστικές εισφορές, αδήλωτη εργασία

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Αύξηση ζήτησης και χρήσης πιστοποιημένων ανελκυστήρων λόγω της εφαρμογής του Ν. 28405/2008

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αύξηση ζήτησης και χρήσης πιστοποιημένων ανελκυστήρων λόγω της εφαρμογής του Ν. 28405/2008
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Το κανονιστικό πλαίσιο σε ένα επάγγελμα καθορίζεται από τις απαιτήσεις για τη σήμανση CE της πλειονότητας των προϊόντων που κατασκευάζουν και διακινούν οι επαγγελματίες του κλάδου. Οι  βασικές κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρονται στην ευρωπαϊκή οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συγκεκριμένη οδηγία έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2014/33/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειάς τους. Όσον  αφορά τις απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο υπάρχει η Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997). Περιλαμβάνει διατάξεις για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 95/16/ΕΚ  του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες, καθώς και την Απόφαση Υ.Α. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) στο πλαίσιο των οποίων καθορίζοντα οι διατάξεις σχετικά για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: θεσμικό πλαίσιο, επάγγελμα, επαγγελματικά δικαιώματα, άδεια άσκησης επαγγέλματος

Αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα συμβάλλουν περισσότερο στην εξοικονόμηση ενέργειας

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα συμβάλλουν περισσότερο στην εξοικονόμηση ενέργειας
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Ο εγκαταστάτης-συντηρητής ανελκυστήρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους εισαγωγείς ανελκυστήρων και των εξαρτημάτων του, καθώς και του λοιπού σχετικού εξοπλισμού. Παράλληλα, συνεργάζεται με μηχανικούς και ηλεκτρολόγους, αλλά και τον πελάτη κατά την ανέγερση ή την ανακαίνιση ενός κτηρίου για την εγκατάσταση του κατάλληλου συστήματος ή κατά τη συντήρηση  του ανελκυστήρα. Σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της ενεργειακής πολιτικής παρατηρείται μια συνεχόμενη αύξηση στη ζήτηση ανελκυστήρων και εξαρτημάτων τους, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ανελκυστήρων, καθώς και την αύξηση του κύκλου εργασιών των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αλυσίδα αξίας, εκσυγχρονισμός, αντικατάσταση ανελκυστήρα, ενεργειακή πολιτική

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον κλάδου του ανελκυστήρα

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στον κλάδου του ανελκυστήρα
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Το επάγγελμα του εγκαταστάτη-συντηρητή ανελκυστήρων έχει άμεση σχέση με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της ασφάλειας και της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι παράμετροι που  αφορούν τις τεχνολογικές εξελίξεις είναι συνήθως: η καλύτερη ενεργειακή απόδοση των ανελκυστήρων (χρήση συστήματος Inverter), η αισθητική, η ασφάλεια μεταφοράς του επιβατικού  κοινού μέσω σύγχρονων ελέγχων των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας, ο έλεγχος του θορύβου με νέες τεχνολογίες, η εισαγωγή ψηφιακών μέσων για συχνότερη εναρμόνιση (modulation),  συσκευές για την καλύτερη παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας ενός ανελκυστήρα από απόσταση, επέμβαση από απόσταση σε περίπτωση βλάβης του ανελκυστήρα και καταγραφή της  ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: νέες τεχνολογίες, ασφάλεια μεταφοράς, καινοτομία

Έξυπνες συσκευές και πλατφόρμες επικοινωνίας στο επάγγελμα του ανελκυστήρα

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Έξυπνες συσκευές και πλατφόρμες επικοινωνίας στο επάγγελμα του ανελκυστήρα
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Ο τεχνικός ανελκυστήρων θα πρέπει να ακολουθεί τις τάσεις της εποχής και θα πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεται στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Θα πρέπει να ενσωματώσει στην  καθημερινότητα του τη χρήση έξυπνων συσκευών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του. Το ζήτημα ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις, εξαρτάται από  την διαφορά του κόστους και την οικονομική δυνατότητα του πελάτη να την καλύψει, τις δεξιότητες χρήσης των νέων εφαρμογών και την νομοθεσία. Η ανάπτυξη τεχνολογίας αφορά κυρίως την  δημιουργία υλικών και εξοπλισμού ανελκυστήρων, τα οποία θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση της ενέργειας και θα είναι φιλικότερα ως προς το περιβάλλον. Παρουσιάζεται καινοτομία ως προς  την αναζήτηση της υπηρεσίας εγκατάστασης/συντήρησης ανελκυστήρα, μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων εύρεσης επαγγελματιών (douleftaras, texnitesonline κλπ). Ο εγκαταστάτης συντηρητής  ανελκυστήρων θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με την χρήση νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, έξυπνα τηλέφωνα, email), ώστε να μπορέσει να προωθήσει αποτελεσματικότερα την επιχείρησή του.  Επιπλέον, παρουσιάζεται καινοτομία στην προώθηση του προϊόντος, ως προς τα νέα τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα (νέοι ανελκυστήρες).

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα, καινοτομία, διαδίκτυο, έξυπνα τηλέφωνα

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Αλλαγή μοντέλου εργασίας των επιχειρήσεων του κλάδου του ανελκυστήρα

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αλλαγή μοντέλου εργασίας των επιχειρήσεων του κλάδου του ανελκυστήρα
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Το κυρίαρχο επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου είναι αυτό της πολύ μικρής επιχείρησης που απασχολεί 3–5 άτομα και συνεργάζεται «απευθείας με τον πελάτη». Υπάρχουν και εταιρίες που  λειτουργούν με το μοντέλο «Παροχή πλήρους υπηρεσίας» που έχουν αντιπροσωπεία ή εισάγουν ανελκυστήρες, έχουν μηχανικό στα γραφεία για τις υπογραφές και προσλαμβάνουν τεχνικούς  υπαλλήλους για την εγκατάσταση-συντήρηση ή συνεργάζονται εργολαβικά με άλλες εταιρείες που έχουν γραφείο συντήρησης ανελκυστήρων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών, το  δυσμενές φορολογικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τον αθέμιτο ανταγωνισμό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες διατήρησης της ατομικής επιχείρησης στους επαγγελματίες. Γενικά, ο ανταγωνισμός αλλά και η ευρύτερη τάση της αγοράς για συγκεντρωτική παροχή υπηρεσίας (π.χ. με τις υπηρεσίες Facilities Management που παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών  διαχείρισης κτιρίων και συνδυαστικά εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων) μπορεί να προκαλέσει στους επαγγελματίες δυσκολίες διατήρησης της ατομικής  επιχείρησης. Ενδεχομένως να υπάρχει αλλαγή προς το μοντέλο εργασίας «παροχή πλήρους υπηρεσίας» σε μεγάλες εταιρίες.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: επιχειρηματικό μοντέλο, παροχής υπηρεσίας, εργολαβικά, φορολογικό περιβάλλον

Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αύξηση ζήτησης υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Στον εμπορικό τομέα, αναφορικά με τις πωλήσεις και την εύρεση νέων πελατών καθίσταται πλέον αναγκαία η παρουσία του εγκαταστάτη – συντηρητή ανελκυστήρα στο διαδίκτυο (π.χ.  vrisko.gr, χρυσός οδηγός κλπ), καθώς και η συμμετοχή του σε κάποια e-market places, γεγονός που καθιστά την τεχνολογία πληροφορικής απαραίτητη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι  καταναλωτές τείνουν πλέον να αναζητούν αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Χρησιμοποιούν emarket places, social media, συμβουλεύονται κριτικές και συστάσεις άλλων  χρηστών που αγόρασαν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Τα τελευταία έτη ενώ οι απαιτήσεις των καταναλωτών εξελίσσονται ραγδαία, παρατηρείται ανοργάνωτο, πρακτικά ανύπαρκτο, το σύστημα  συνεχούς κατάρτισης, επικαιροποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου των ανελκυστήρων στις παραπάνω εφαρμογές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να μην  μπορούν να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος οι εταιρείες θα πρέπει να επιμορφώσουν το προσωπικό τους στην απόκτηση νέων  δεξιοτήτων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: επικαιροποίηση γνώσεων, δεξιότητες, κατάρτιση προσωπικού

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Νέες τεχνολογίες, πρότυπα, και οδηγίες για την αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγές μέσω αλλαγής στην ενεργειακή πολιτική

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Νέες τεχνολογίες, πρότυπα, και οδηγίες για την αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγές μέσω αλλαγής στην ενεργειακή πολιτική
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Η παγκόσμια ενεργειακή πολιτική στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στη χρήση καθαρότερων πηγών ενέργειας. Ο στόχος είναι η  αντικατάσταση συμβατικών τεχνολογιών από σύγχρονες με μέγιστη ενεργειακή κλάση Α+. Οι νέες τεχνολογίες εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών  NOx και CO. Η σωστή συντήρηση των ανελκυστήρων καθώς και η αντικατάσταση παλαιότερων με σύγχρονους συμβαδίζει με τις αρχές και τους στόχους της πράσινης οικονομίας. Τα τελευταία  δύο έτη έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή τους σχετικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της προσαρμογής των προϊόντων που παράγονται και διακινούνται από τους επαγγελματίες του κλάδου σε  περιβαλλοντικά πρότυπα. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε:

  • Ενεργειακή σήμανση προϊόντων (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369)
  • Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (πρότυπα ISO 14025 & ΕΝ 15804)
  • Ανάλυση κύκλου ζωής των προϊόντων (πρότυπο ISO 14040)

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ενεργειακή πολιτική, σήμανση προϊόντων, Ανάλυση κύκλου ζωής, πρότυπα ISO

Γνώση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Γνώση νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Οι τεχνολογίες που ενσωματώνονται στα προϊόντα και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις «πράσινες» γιατί βοηθούν στη μείωση της  καταναλισκόμενης ενέργειας, άρα και στην προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη από φαινόμενα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου (global warming). Ορισμένες από τις «πράσινες» δεξιότητες που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή του επαγγέλματος είναι η ικανότητα του επαγγελματία:

  • Να εφαρμόζει την κουλτούρα μείωσης των αποβλήτων
  • Να εφαρμόζει μία ολιστική προσέγγιση στις διεργασίες
  • Να αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια μέσω των κουφωμάτων
  • Να διαχειρίζεται σωστά τα ανακυκλώσιμα υλικά
  • Να κατανοεί και να εφαρμόζει τεχνικές για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (n ZEB)
  • Να κατανοεί και να επιλέγει την πιο κατάλληλη τεχνοοικονομική και ενεργειακά αποδοτική λύση για το έργο
  • Να κατανοεί και να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων και των διεργασιών

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: περιβαλλοντική πολιτική, απόβλητα, εξοικονόμηση ενέργειας, ρύπανση