SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Δημιουργία ευνοϊκού φορολογικού και ασφαλιστικού περιβάλλοντος για το επάγγελμα του «Επιπλοξυλουργού»

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Δημιουργία ευνοϊκού φορολογικού και ασφαλιστικού περιβάλλοντος για το επάγγελμα του «Επιπλοξυλουργού»
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Το ισχύον φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς δεν ευνόησε τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη του επαγγέλματος του «Επιπλοξυλουργού». Αντίθετα, η υψηλή φορολογία περιόρισε σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου και συνετέλεσε στην συρρίκνωση του επαγγέλματος. Η δημιουργία ενός ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη και διαφαίνεται τάση βελτίωσης τα επόμενα χρόνια. Η μείωση της φορολογίας, του συντελεστή ΦΠΑ των προϊόντων του κλάδου, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο, η  κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος αποτελούν ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν το επάγγελμα σε ανάπτυξη. Όσον αφορά στη βελτίωση του ασφαλιστικού καθεστώτος αναμένεται σχετική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ευνοϊκότερη ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αναθεώρηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην περίπτωση ένταξής τους στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Φορολογικές ελαφρύνσεις, ασφαλιστικό, κατάργηση φόρου επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου, συνταξιοδοτικό

Ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους για τους επαγγελματίες του κλάδου

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Ευκολότερη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους για τους επαγγελματίες του κλάδου
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Η χρηματοδότηση είναι πολύ καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη της κάθε επιχείρησης του κλάδου. Ειδικά με την οικονομική ύφεση από το 2009 και μετά οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου ξύλου-επίπλου αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευστότητας που τους οδηγεί σε αδυναμία προμήθειας πρώτων υλών, επενδύσεων, ανάπτυξης δικτύου πελατών, απασχόλησης προσωπικού και συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα -σεμινάρια που θα τους βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων και η άντληση κεφαλαίων κίνησης των επαγγελματιών «Επιπλοξυλουργών» βασίζεται κυρίως στην δυνατότητα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ένταξής τους σε επιδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πλαίσιο χρηματοδότησης αναμένεται να βελτιωθεί με την ευκολότερη πρόσβαση των επαγγελματιών στις πηγές χρηματοδότης, η οποία θα επιτευχθεί με μείωση
της γραφειοκρατίας και των εγγυήσεων, με δημιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων ένταξης, καθώς και με τη δημιουργία ευνοϊκών όρων αποπληρωμής του δανείου. Οι επιδράσεις της πανδημίας λόγω covid δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί αλλά δεν αναιρούν τα προαναφερθέντα.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Χρηματοδοτήσεις, τράπεζες, εθνικά και διεθνή προγράμματα, ευνοϊκοί όροι, γραφειοκρατία

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Υποχρεωτική εφαρμογή προτύπων προέλευσης και ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών ξύλου

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Υποχρεωτική εφαρμογή προτύπων προέλευσης και ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών ξύλου
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει επαρκής νομοθεσία που εξασφαλίζει την προέλευση της ξυλείας από δάση αειφορικής διαχείρισης: ο Νόμος 998/1979 περί προστασίας δασών και  δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας, δύο κοινοτικές οδηγίες PEFC18 και FSC19 που αναφέρονται στον τομέα της υπεύθυνης δασικής διαχείρισης, το σχέδιο δράσης  FLEGT, ο Κανονισμός ΕΕ 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την διάθεση ξυλείας και των προϊόντων της. Η νομοθεσία αυτή έχει δυναμικό χαρακτήρα, εξελίσσεται και η εφαρμογή της είναι πιεστική λόγω του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Το νέο ISO 38200, επιτηρώντας όλη την διαδρομή του ξύλου και των προϊόντων του, ασκεί επιμέλεια ώστε οι πληροφορίες σχετικά με την πηγή ξυλείας να είναι προσβάσιμες και να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της παρανομίας στις αγορές της ΕΕ. Η εναρμόνιση με όλες τις παραπάνω απαιτήσεις είναι ευκολότερη για τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου σε αντίθεση με τις μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται την κρατική βοήθεια.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Πιστοποίηση, πρότυπα, νομοθεσία, αειφορική διαχείριση, προέλευση ξυλείας

Υποχρεωτική εφαρμογή προτύπων προέλευσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Υποχρεωτική εφαρμογή προτύπων προέλευσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Όσον αφορά στα προϊόντα ξύλου-επίπλου υπάρχουν διαθέσιμες εθνικές (ΕΛΟΤ) και ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ISO, DIN, CEN) σχετικές με την ποιότητα και την τυποποίησή τους. Η τάση σταδιακής υποχρεωτικής εφαρμογής των παραπάνω προδιαγραφών προς όφελος του εμπορίου (παραγωγός-καταναλωτής) διαπιστώνεται από το σύνολο των επαγγελματιών του χώρου. Η εφαρμογή των προτύπων είναι υποχρεωτική και, επειδή δεν έχει ενεργοποιηθεί εθνικός φορέας πιστοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργούνται δυσκολίες προσαρμογής στις μικρές επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ευκολία λόγω των υποδομών, του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτουν και της μεγάλης παραγωγής τους. Η νέα προδιαγραφή ISO 38200 δίνει πληροφορίες για την διαδρομή του ξύλου και των προϊόντων του από το δάσος μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Η προδιαγραφή ISO 9000, 9001 για την  ποιότητα της λειτουργίας και της διοίκησης έχει καθολική εφαρμογή στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης για τους επαγγελματίες του κλάδου αποτελεί το ewood – portal στον κλάδο ξύλου-επίπλου.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Πιστοποιημένα προϊόντα, πρότυπα, προδιαγραφές, ποιότητα προϊόντων, Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Παραγωγή οικολογικών προϊόντων επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Παραγωγή οικολογικών προϊόντων επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Οι τάσεις και οι εξελίξεις στην αλυσίδα αξίας του επαγγέλματος του «Επιπλοξυλουργού» αναφέρονται και στην παραγωγή οικολογικών προϊόντων. Για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρώτες ύλες από ανανεώσιμες πηγές αειφόρου διαχείρισης (sustainable management), από την επαναχρησιμοποίηση αποσυρόμενων προϊόντων και από την ικανοποίηση σχετικών προδιαγραφών ποιότητας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Οι τάσεις αυτές είναι επιτακτικές και πιέζουν περισσότερο τους μικροεπιχειρηματίες και λιγότερο τις μεγάλες
επιχειρήσεις του κλάδου. Η συνεχής ενημέρωση των επιχειρηματιών για τις νέες τάσεις και αλλαγές, η μικρή βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης και ο ζήλος για ανάπτυξη και ανέλιξη των επιχειρηματιών θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση με προϋπόθεση πάντοτε την ενότητα των επαγγελματιών στον κλάδο και τις κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Οικολογικά προϊόντα, επαναχρησιμοποίηση, ικανοποίηση προδιαγραφών, μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κυκλική οικονομία

Αύξηση ζήτησης σε προϊόντα ξύλου ποιότητας με υψηλή λειτουργικότητα και χαμηλό κόστος

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5
Αύξηση ζήτησης σε προϊόντα ξύλου ποιότητας με υψηλή λειτουργικότητα και χαμηλό κόστος
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5

Ο σημερινός τρόπος ζωής καθορίζει και τις ανάγκες των καταναλωτών σε έπιπλα και ξύλινες κατασκευές. Τέτοια προϊόντα συντροφεύουν και εξυπηρετούν σε βασικές ανάγκες τον άνθρωπο και βελτιώνουν την καθημερινότητά του. Αρκετοί από τους επαγγελματίες λοιπόν του κλάδου με βάση τις απαιτήσεις των καταναλωτών προσπαθούν να επενδύσουν στην παραγωγή προϊόντων πολύ καλής ποιότητας και λειτουργικότητας, ή και πολυλειτουργικότητας κάποιες φορές, αφού πρέπει να καλύψουν περισσότερες από μία ανάγκες με ένα προϊόν (καναπές-κρεβάτι, κρεβάτι-«μπαούλο», γραφείο με δυνατότητα μετασχηματισμού σε χώρο αποθήκευσης, πτυσσόμενο τραπέζι με χώρο αποθήκευσης). Τα προϊόντα τους αφήνουν μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και είναι οικονομικά. Επίσης, διαθέτουν έξυπνη σχεδίαση και βέλτιστη αντοχή στον χρόνο. Η διάθεση στους καταναλωτές τέτοιων προϊόντων διευκολύνεται συνήθως με την προσέγγισή τους  μέσω της ψηφιοποίησης των πωλήσεων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Ποιότητα, οικονομικά προϊόντα, πολυλειτουργικά έπιπλα, ικανοποίηση πελατών, λειτουργικά προϊόντα

Τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομία
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην διαδικασία παραγωγής προϊόντων ξύλου

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην διαδικασία παραγωγής προϊόντων ξύλου
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στην παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων αποσκοπούν μεταξύ άλλων στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά την λειτουργία τους και αποτελεί μία από τις βασικές
προτεραιότητες τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί: α) με την εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της πληροφορικής και ψηφιακής
τεχνολογίας ελέγχου των συστημάτων, β) με την παραγωγή ενέργειας από την αξιοποίηση-καύση των υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας, γ) με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και δ) με την μείωση της ποσότητας των πρώτων υλών (μοριοσανίδες, ινοσανίδες, καπλαμάδες, φυσικά και συνθετικά επενδύματα με απομιμήσεις ξύλου, κλπ.) με κατάλληλο σχεδιασμό στην αλυσίδα παραγωγής. Με την εφαρμογή των παραπάνω επιτυγχάνεται μείωση του κόστους παραγωγής και προκύπτουν περιβαλλοντικά οφέλη.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Ενέργεια, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, καύση υπολειμμάτων, ανανεώσιμες πηγές, σχεδιασμός παραγωγής, κόστος παραγωγής

Νέες εφαρμογές στον τομέα μηχανολογίας, σχεδιασμού και προώθησης προϊόντων (marketing)

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Νέες εφαρμογές στον τομέα μηχανολογίας, σχεδιασμού και προώθησης προϊόντων (marketing)
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Οι νέες εφαρμογές στον τομέα μηχανολογίας, σχεδιασμού και προώθησης των παραγόμενων προϊόντων συνδέονται με την χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών που αξιοποιούνται από τους επιχειρηματίες του κλάδου. Τέτοια ειδικά προγράμματα είναι: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (CAD/CAM), που διευκολύνουν τον σχεδιασμό, την παρουσίαση, την κατασκευή και την κοστολόγηση μιας κατασκευής, μηχανές CNC για παραγωγή επίπλων με αυτοματοποιημένα προγραμματισμένα συστήματα τεμαχιστικών μηχανών, παντογράφων και τόρνων. Επίσης, πληροφοριακά συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής (MIS, CIM, MRP, JIT), και 3-D printers για την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων ή και προϊόντων. Οι τεχνολογίες αυτές, συνδυαστικά με την συνεχή ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε προϊόντα καλής ποιότητας, ελκυστικά, εύχρηστα, ανθεκτικά και χαμηλού κόστους. Το marketing και ο σχεδιασμός αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας και ενισχύουν το δίκτυο πληροφόρησης. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου σε εκθέσεις, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης δημιουργούν προϋποθέσεις για νέες εφαρμογές
στον τομέα μηχανολογίας, σχεδιασμού και προώθησης προϊόντων ( marketing).

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Ειδικά προγράμματα CAD/CAM, μηχανές CNC, αυτοματοποίηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, συστήματα ελέγχου

Nέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Οι σύγχρονες τάσεις στην απασχόληση, τα νέα μοντέλα εργασίας και η αδυναμία στην απόκτηση κατάλληλης στελέχωσης λόγω της οικονομικής κρίσης τα τελευταία χρόνια ώθησαν τους εργαζόμενους του κλάδου στην αυτοαπασχόληση, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να είναι υπεύθυνος για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης (π.χ. παραγωγή, διάθεση, μάρκετινγκ, κ.ά.). Η εκπαίδευση των μικρών επιχειρηματιών, ιδιαίτερα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, σε κατάλληλες δομές κατάρτισης και δια βίου μάθησης έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της
επιχείρησης για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με καλή σχεδίαση, ανθεκτικών, χαμηλού κόστους και φιλικών στο περιβάλλον. Έτσι, οι μικρές επιχειρήσεις εξασφαλίζουν την βιωσιμότητά τους και αντιμετωπίζουν καλύτερα τον ανταγωνισμό. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα προσαρμογής στα προαναφερθέντα με την επιλογή εξειδικευμένου προσωπικού.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Οργάνωση, διοίκηση, στελέχωση, αυτοαπασχόληση, εκπαίδευση, επιχειρηματικά μοντέλα, βιωσιμότητα, ανταγωνισμός

Εξοικείωση με τεχνολογίες που αφορούν την ψηφιοποίηση λειτουργιών της επιχείρησης

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Εξοικείωση με τεχνολογίες που αφορούν την ψηφιοποίηση λειτουργιών της επιχείρησης
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Οι επιχειρηματίες του κλάδου χρειάζεται να καταρτίζονται στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών κατά την λειτουργία μιας επιχείρησης. Η απόκτηση γνώσης για χρήση τεχνολογιών στην ψηφιοποίηση της παραγωγής, της εμπορικής λειτουργίας και της λειτουργίας διάθεσης των προϊόντων των επιχειρήσεων βοηθάει τις επιχειρήσεις να
γίνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και η στενή και συνεχή επαφή με τους προμηθευτές και τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορεί να αποτελέσουν πηγές πληροφόρησης, ενθαρρύνει την εφευρετικότητα και δημιουργικότητα του επιχειρηματία. Παράλληλα με την χρήση ψηφιακών πλατφόρμων γίνεται πιο εύκολη η προσέγγιση και ανάπτυξη πελατειακής βάσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για να προσαρμοστούν λοιπόν οι επιχειρηματίες του κλάδου στα επιχειρηματικά μοντέλα και στις νέες τεχνολογίες, θα πρέπει να
παρακολουθήσουν προγράμματα σε κατάλληλες δομές επιμόρφωσης.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Ψηφιοποίηση, επιχειρηματικές λειτουργίες, τεχνολογία, μοντέλα εργασίας, διάθεση προϊόντων

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Αυξανόμενη χρήση ανακυκλούμενων υλικών, υπολειμμάτων κατεργασίας και οικολογικών πρώτων υλών

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Αυξανόμενη χρήση ανακυκλούμενων υλικών, υπολειμμάτων κατεργασίας και οικολογικών πρώτων υλών
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Στις επιχειρήσεις ξύλου -επίπλου υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης του μεγαλύτερου μέρους των υπολειμμάτων κατεργασίας τους μέσω της καύσης ή με την επαναχρησιμοποίησή τους ως
πρώτη ύλη για παραγωγή προϊόντων είτε από τις ίδιες βιομηχανίες είτε από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Τα υποπροϊόντα της μηχανικής κατεργασίας του ξύλου, τα ανακυκλούμενα έπιπλα,
οι παλέτες, τα υλικά κατεδαφίσεων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ακολουθώντας τις προδιαγραφές της πράσινης οικονομίας/επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση της προστασίας
του περιβάλλοντος. Στις μικρές επιχειρήσεις υπολείμματα μηχανικής κατεργασίας μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με εξαντλητική κατεργασία και συγκόλληση σε παραγωγή νέων προϊόντων, ή σε παραγωγή ενέργειας με καύση. Επίσης, η χρήση οικολογικών βοηθητικών πρώτων υλών όπως φυτικής και ζωικής προέλευσης βερνίκια, κόλλες και βαφές και η υποκατάσταση των οργανικών διαλυτών από υδατικά διαλύματα γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική και βαθμιαία καθιερώνεται ως τάση.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Υπολείμματα κατεργασίας ξύλου, ανακυκλούμενα έπιπλα, οικολογικές πρώτες ύλες, επαναχρησιμοποίηση, κυκλική οικονομία

Εξοικείωση και προσαρμογή σε επιχειρησιακές λειτουργίες φιλικές προς το περιβάλλον για την επιβίωση στην αναδυόμενη αγορά

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Εξοικείωση και προσαρμογή σε επιχειρησιακές λειτουργίες φιλικές προς το περιβάλλον για την επιβίωση στην αναδυόμενη αγορά
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Οι επιχειρηματίες «Επιπλοξυλουργοί» είναι απαραίτητο να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις με περιβαλλοντικό προσανατολισμό έχουν σημαντικό προβάδισμα με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν τα οικονομικά τους οφέλη σε συνδυασμό πάντοτε με την προστασία του περιβάλλοντος και μετουσιώνουν την πείρα τους σε νέες ευκαιρίες στην αναδυόμενη αγορά. Κύρια μέριμνα των πράσινων επιχειρήσεων επιβάλλεται να είναι η μείωση τοξικών αποβλήτων, η πιστοποιημένη πρώτη ύλη και η
οικονομικότερη και λιγότερο βλαβερή για το περιβάλλον επεξεργασία τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί: α) με χρησιμοποίηση πιστοποιημένης ξυλείας από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση, από καλλιέργειες δασών και από υπολείμματα κατεργασίας ξύλου, β) με επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών από απόσυρση προϊόντων ξύλου, γ) με χρήση οικολογικών φυσικών βοηθητικών πρώτων υλών (βαφές, κόλλες, βερνίκια), δ) με μείωση αποβλήτων και ε) με βελτίωση των κατασκευαστικών και λειτουργικών διεργασιών, οι οποίες μειώνουν το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας.

Χρόνος εκδήλωσης: 5+ έτη

Λέξεις-κλειδιά: «Πράσινη» επιχείρηση, προστασία περιβάλλοντος, μείωση κόστους, μείωση κατανάλωσης ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση, οικολογικά υλικά, ανακύκλωση