SHARE

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία οικονομικής κρίσης και με έντονες τις επιπτώσεις της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19, το τοπίο της ελληνικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής έχει μεταβληθεί σε διάφορα επίπεδα.

Ο διάλογος για την κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων, το επίπεδο απασχόλησης, τις μεταβολές σε πλήθος επαγγελμάτων και στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ.

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία οικονομικής κρίσης και με έντονες τις επιπτώσεις της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19, το τοπίο της ελληνικής οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και των επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής έχει μεταβληθεί σε διάφορα επίπεδα. Ο διάλογος για την κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων, το επίπεδο απασχόλησης, τις μεταβολές σε πλήθος επαγγελμάτων και στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ.

Υπό το πρίσμα αυτό, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ανέλαβε την πρωτοβουλία συγκρότησης ενός μηχανισμού για τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών που αναμένεται να επηρεάσουν συγκεκριμένα επαγγέλματα στο άμεσο μέλλον. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να καλύψει ένα κενό στρατηγικής πληροφόρησης σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και ειδικότερα όσον αφορά την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών στο ευρύτερο επιχειρηματικό, θεσμικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, μέσα από ένα σύστημα παρακολούθησης, τεκμηρίωσης και αναλυτικής επεξεργασίας.

Ο παραπάνω μηχανισμός του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υλοποιείται μέσα από τη δράση με τίτλο: «Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων και επαγγελμάτων» (εφεξής

Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων

Βασικό παραγόμενο της δράσης αποτελεί η προετοιμασία και εκπόνηση Οδικών Χαρτών Προσαρμογής Επαγγελμάτων, σε πρώτη φάση για είκοσι (20) επαγγέλματα, οι οποίοι θα επικαιροποιούνται τακτικά, ώστε να αποτελέσουν διαρκείς οδηγούς δράσης για την αποτελεσματική ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις επερχόμενες αλλαγές.

Ποια είναι τα κύρια υλικά που μπορεί να βρει
κάποιος για κάθε επάγγελμα;

Από ποιους μπορούν να αξιοποιηθούν τα
αποτελέσματα του εργαστηρίου;

 • Σε ατομικό επίπεδο

  Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω επαγγέλματα

  Κάθε μεμονωμένος ενδιαφερόμενος (μαθητής, σπουδαστής) που θέλει να πληροφορηθεί για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές ενός επαγγέλματος.

 • Σε επίπεδο χάραξης πολιτικής

  Οι υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης σχετικές με τις μικρές επιχειρήσεις και τα επιμέρους Υπουργεία που είναι αρμόδια για τα επαγγέλματα.

  Τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας που σχεδιάζουν δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Οι αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης του ΕΣΠΑ (επιτροπές παρακολούθησης, επιτελικές δομές )

 • Σε επίπεδο συλλογικής εκπροσώπησης

  Ομοσπονδίες και σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ
  Επιμελητήρια και λοιποί επαγγελματικοί φορείς
  Οι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι

 • Άλλοι αποδέκτες

  Οι μονάδες επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές απασχόλησης.
  Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ που υποδέχονται, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ανέργους που αναζητούν απασχόληση.
  Ερευνητικοί φορείς και πανεπιστήμια που μελετούν και διδάσκουν συναφή θέματα.
  Οι φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

  • Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω επαγγέλματα

   Κάθε μεμονωμένος ενδιαφερόμενος (μαθητής, σπουδαστής) που θέλει να πληροφορηθεί για την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές ενός επαγγέλματος.

  • Οι υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης σχετικές με τις μικρές επιχειρήσεις και τα επιμέρους Υπουργεία που είναι αρμόδια για τα επαγγέλματα.

   Τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας που σχεδιάζουν δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

   Οι αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης του ΕΣΠΑ (επιτροπές παρακολούθησης, επιτελικές δομές )

  • Ομοσπονδίες και σωματεία της ΓΣΕΒΕΕ
   Επιμελητήρια και λοιποί επαγγελματικοί φορείς
   Οι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι

  • Οι μονάδες επαγγελματικού προσανατολισμού που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές απασχόλησης.
   Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ που υποδέχονται, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ανέργους που αναζητούν απασχόληση.
   Ερευνητικοί φορείς και πανεπιστήμια που μελετούν και διδάσκουν συναφή θέματα.
   Οι φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

  Μεθοδολογία

  Φάση 1

  Χαρτογράφηση/διερεύνηση περιβάλλοντος επαγγέλματος

  1. Βιβλιογραφική επισκόπηση, έρευνα πηγών/αρχείου
  2. Συζητήσεις διερεύνησης με επιλεγμένους πληροφορητές
  Φάση 2

  Ανάλυση παραγόντων αλλαγής

  1. Focus group 1: Εξειδίκευση παραγόντων αλλαγής
  2. Focus group 2: Ανάλυση δεξιοτήτων
  Φάση 3

  Εκπόνηση του οδικού χάρτη

  1. Σύνθεση ευρημάτων
  Οριζόντια Φάση
  Ομάδα εμπειρογνωμόνων, ημιδομημένες συνεντεύξεις