SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου στη φωτογραφία τύπου ταυτότητας των πολιτών για χρήση στα έγγραφα ασφαλείας

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5
Συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου στη φωτογραφία τύπου ταυτότητας των πολιτών για χρήση στα έγγραφα ασφαλείας
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5

Η φωτογράφιση των πολιτών για τις ανάγκες των επίσημων κρατικών εγγράφων είναι κομβικής σημασίας για τον κλάδο και ιδιαίτερα για την περιοχή του επαγγέλματος που αφορά στο  φωτογραφικό κατάστημα. Σημειώνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την εκκίνηση της ανάθεσης για την έκδοση των νέων ατομικών εγγράφων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας – Κάρτας Πολίτη, ο κλάδος θα βρίσκεται σε επαγρύπνηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η φωτογράφηση των πολιτών δεν θα  πραγματοποιείται στο σημείο κατάθεσης των δικαιολογητικών. Στο ενδεχόμενο ότι το φωτογραφικό κατάστημα θα παραμείνει ο κύριος τόπος λήψης της συγκεκριμένης υπηρεσίας,  αναμένεται θετική επίδραση τόσο στον κύκλο εργασιών του, όσο και στο σύνολο της αλυσίδας αξίας των δραστηριοτήτων του κλάδου. Με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, θα καταστεί  απαραίτητη η προσαρμογή του καταστήματος στον αναγκαίο προγραμματισμό των εργασιών, την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και σχετικού λογισμικού, τη διαχείριση του προσωπικού και τη  διεύρυνση της επαφής με το κοινό.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες, κάρτα του πολίτη, έγχρωμη φωτογραφία, κυβέρνηση, φωτογραφεία, κλάδος φωτογράφων

Ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού και παραεπαγγελματισμού στο φωτογραφικό επάγγελμα

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού και παραεπαγγελματισμού στο φωτογραφικό επάγγελμα
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Η έλλειψη θεσμοθετημένων μηχανισμών πιστοποίησης και αδειοδότησης είναι συνυφασμένη με μια σειρά παρενεργειών που σχετίζονται με την απαξίωση της εικόνας του επαγγέλματος, τον  αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φοροδιαφυγή, την πτώση των τιμών και της ποιότητας του φωτογραφικού έργου καθώς και την έλλειψη σύμπνοιας μεταξύ των επαγγελματιών. Με δεδομένη τη φύση  του επαγγέλματος, καθώς αυτό τείνει να αφορά όλο και περισσότερο στην παροχή υπηρεσίας, το ζήτημα του παραεπαγγελματισμού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και σύνθετο ως προς την  αντιμετώπισή του. Για ένα σημαντικό τμήμα των επαγγελματιών φωτογράφων, ο περιορισμός του παραεπαγγελματισμού είναι αμιγώς συνυφασμένος με τη συνολικότερη ανάκαμψη του  οικονομικού κλίματος. Ωστόσο, στον κλάδο, θεωρείται ευρύτερα αποδεκτό ότι η ύπαρξη ενός μηχανισμού πιστοποίησης του επαγγέλματος θα περιόριζε δραστικά αυτή την τάση και θα συνέτεινε  στη βελτίωση της εικόνας του επαγγέλματος καθώς και του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: παραεπαγγελματισμός, αθέμιτος ανταγωνισμός, αδήλωτη εργασία, έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, πιστοποίηση επαγγέλματος, φοροδιαφυγή

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Συρρίκνωση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5
Συρρίκνωση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5

Σε ένα συνολικό πλαίσιο, υποστηρίζεται, ότι τα νομοθετήματα της 17ης Απριλίου και της 20ης Μαΐου 2019 της ΕΕ περιορίζουν και υποβαθμίζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των  δημιουργών υπέρ των μεγάλων ηλεκτρονικών ΜΜΕ και πλατφορμών που δραστηριοποιούνται, κυρίως, μέσω διαδικτύου. Από την άλλη πλευρά, τονίζεται ότι παρότι θεσμοθετούνται μικρότερα  ποσοστά εύλογης αμοιβής, σε σχέση με αυτά που διεκδικούσε ο τομέας της Πολιτιστικής Βιομηχανίας, οι οδηγίες ξεκαθαρίζουν σε σοβαρό βαθμό την σχετική αγορά και καθορίζουν το κανονιστικό πλαίσιο ως προς τις οφειλές των εταιρειών και των μεσαζόντων για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Εντούτοις, συνολικά, θεωρείται ως πιθανή η διεύρυνση της τάσης  συρρίκνωσης των πνευματικών δικαιωμάτων δεδομένου ότι το θέμα συνδέεται με ένα πλήθος διαρκώς μεταβαλλόμενων παραμέτρων, των οποίων η  τακτική παρακολούθηση καθίσταται  εξαιρετικά δύσκολη. Αναφερόμαστε ενδεικτικά στις ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις, στο νομικό πλαίσιο παρουσίας και προβολής στο διαδίκτυο, στη λειτουργία του τύπου, των πλατφορμών,  των φωτογραφικών τραπεζών και πρακτορείων.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Οδηγίες (EE) 2019/790 & 2019/789, πνευματικά δικαιώματα, συγγενικά δικαιώματα, πνευματική ιδιοκτησία, διαδίκτυο, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, πλατφόρμες

Περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
3/5
Περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
3/5

Σημαντική αλλαγή στον τρόπο παροχής των φωτογραφικών υπηρεσιών επιφέρει και ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος  ψηφίστηκε στις 27/04/2016 και τέθηκε σε ισχύ στις 25/05/2018. Στη βάση αυτή, με την επέκταση των εφαρμογών της φωτογραφίας και τη διάδοσής της στο διαδίκτυο, τίθεται εκ νέου το ζήτημα  της ευαισθησίας των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη φωτογραφική διαδικασία. Ο επαγγελματίας φωτογράφος κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του οφείλει να τηρεί αρχείο  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, με σκοπό την εκτέλεση εντολών και την προώθηση των υπηρεσιών του στον πελάτη, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την  υποχρέωση της μη διαβίβασης των δεδομένων σε τρίτους. Η εικόνα του προσώπου αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, προστατεύεται απόλυτα και ανήκει αποκλειστικά στο  πρόσωπο το οποίο την παριστάνει.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, προσωπικά δεδομένα, διαδίκτυο, εικόνα του προσώπου, προσωπικότητα του ατόμου, αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Μείωση των φωτογραφικών αναθέσεων σε τελετές θρησκευτικών μυστηρίων

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Μείωση των φωτογραφικών αναθέσεων σε τελετές θρησκευτικών μυστηρίων
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Η εξάρτηση του κλάδου από τις αναθέσεις έργων σε σχέση με τα θρησκευτικά μυστήρια του γάμου και της βάπτισης είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Παράλληλα, το φωτογραφικό κατάστημα αποτελεί και εν πολλοίς τον φυσικό χώρο όπου πραγματοποιούνται οι επαφές και οι συμφωνίες μεταξύ φωτογράφων και πελατών. Η τρέχουσα πτώση στις σχετικές αναθέσεις σε σχέση με  το  πρόσφατο παρελθόν οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων στο σύνολο του πληθυσμού, στην επέκταση του πολιτικού γάμου και του συμφώνου συμβίωσης έναντι του θρησκευτικού, στην  καθιέρωση ταυτόχρονης ύπαρξης γάμου και βάπτισης καθώς και στην υποβάθμιση του ρόλου του επαγγελματία φωτογράφου σε συνδυασμό με την τάση της ερασιτεχνικής κάλυψης με τη  βοήθεια των έξυπνων τηλεφώνων  και των φωτογραφικών μηχανών από τους προσκεκλημένους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πολύ σοβαρό τμήμα αυτής της υπηρεσίας δραστηριοποιείται κατά  τους καλοκαιρινούς  μήνες, τονίζουμε ιδιαίτερα τις αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες εντάθηκαν εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά την πανδημία COVID-19.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: φωτογραφία γάμου, φωτογράφιση βάπτισης, φωτογραφεία, πτώση κύκλου εργασιών, έξυπνα τηλέφωνα, περιοριστικά μέτρα, πανδημία κορωνοϊού

Ένταξη της φωτογραφικής υπηρεσίας σε εφαρμογές πολυμέσων

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Ένταξη της φωτογραφικής υπηρεσίας σε εφαρμογές πολυμέσων
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Στο πλαίσιο της μεταβολής της ψηφιακής τεχνολογίας, η ολοένα και μεγαλύτερη συνδιαλλαγή της φωτογραφίας με τους τομείς των γραφικών τεχνών και της κινούμενης εικόνας καθιστά την  φωτογραφική υπηρεσία δομικό κομμάτι ενός πολυμεσικού περιβάλλοντος. Οιεφαρμογές της φωτογραφίας, της γραφιστικής και των οπτικοακουστικών τεχνών τείνουν να ενοποιηθούν – σε  επίπεδο λήψης, επεξεργασίας και διάχυσης της εικόνας – γεγονός που συντελεί στην επαναδιαμόρφωση των άμεσα σχετιζόμενων ειδικεύσεων. Σήμερα, ο επαγγελματίας φωτογράφος – ειδικός ψηφιακών λήψεων οργανώνει το ανεπεξέργαστο ψηφιακό υλικό, πραγματοποιεί το μοντάζ ροής φωτογραφιών, βίντεο και ήχου, δημιουργεί και ενσωματώνει στατικά και κινούμενα γραφήματα, υλοποιεί την αρχειοθέτηση και την εξαγωγή του τελικού έργου. Στη βάση αυτή, τόσο η ικανότητα παραγωγής φωτογραφικών σειρών, οι οποίες σχετίζονται εννοιολογικά και υφολογικά, όσο και η  διευρυμένη ένταξη της εικόνας σε πλαίσιο σύνθετης αφήγησης διατρέχουν το σύνολο των εκφάνσεων του φωτογραφικού επαγγέλματος.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: φωτογραφική υπηρεσία, ψηφιακή τεχνολογία, πολυμεσικό περιβάλλον, γραφικές τέχνες, οπτικοαακουστικές τέχνες, λογισμικό εφαρμογών, αφήγηση

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Νέες τεχνολογίες και είσοδος νέων βιομηχανικών προϊόντων σε σχέση με τη φωτογραφική δραστηριότητα

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Νέες τεχνολογίες και είσοδος νέων βιομηχανικών προϊόντων σε σχέση με τη φωτογραφική δραστηριότητα
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Κατά την τελευταία πενταετία οι πωλήσεις φωτογραφικών ειδών και εξοπλισμού παρουσιάζουν έντονα πτωτική τάση καθώς οι εφαρμογές των έξυπνων συσκευών επεκτείνονται και κατακτούν  τεχνολογικές περιοχές που σχετίζονται με την εξέλιξη της φωτογραφικής εικόνας. Αν οι φωτογραφικές μηχανές υπήρξαν οι κεντρικοί τομείς ανάπτυξης της βιομηχανίας της εικόνας στην  αναλογική και πρώιμη ψηφιακή εποχή, το εύρος πλέον επεκτείνεται δυναμικά σε διευρυμένα πεδία επιχειρησιακών μοντέλων όπως έξυπνες εφαρμογές, τεχνολογία ιατρικής, ρομποτική,  υπηρεσίες ασφάλειας και μεταφορών, διαδικτυακά παιχνίδια. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ότι η κυριαρχία των έξυπνων τηλεφώνων εκτοπίζει σχεδόν ολοκληρωτικά την κατηγορία “compact φωτογραφική μηχανή” έχοντας ως κεντρικό επικοινωνιακό κίνητρο την ανάδειξη της ποιότητας της κάμερας και το επίπεδο ανάλυσης της φωτογραφικής εικόνας. Στη βάση  αυτή και σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών, αναμένεται η ενσωμάτωση στοιχείων από τις έξυπνες συσκευές τόσο σε επίπεδο βιομηχανικού σχεδιασμού και εφαρμογών όσο  και σε εύρος δυνατοτήτων αποθήκευσης και σύνδεσής με το διαδίκτυο.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: smartphones, φωτογραφική μηχανή, έξυπνες εφαρμογές, ψηφιακή εποχή, βιομηχανία της εικόνας, διαδίκτυο

Επέκταση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στα σύνολο της φωτογραφικής δραστηριότητας

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5
Επέκταση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στα σύνολο της φωτογραφικής δραστηριότητας
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι σημαντικές καθώς αναμένεται να επέλθουν αυτοματοποιήσεις στα στάδια της φωτογραφικής διαδικασίας. Παρότι θα  υπάρξουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, ο βαθμός επίδρασης συνολικά κρίνεται ως αρκετά σημαντικός. Στο πλαίσιο αυτό, και σε συνδυασμό με την έλευση των δικτύων  5G, προβλέπεται αύξηση στη ζήτηση σε σχέση με την εικόνα τόσο σε ποιοτικό, όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. Σε κάθε δυνητική αγορά, η ανάγκη για εικόνα υψηλής ποιότητας – στατική  και κινούμενη – θα καταστεί αυτονόητη με την επιτέλεση της εργασιών να απαιτεί περαιτέρω ελαχιστοποίηση των χρόνων παράδοσης. Υπό την έννοια αυτή, καθώς η πτώση της ανταπόκρισης στη  βιομηχανοποιημένη και μαζική εικόνα καθίσταται δεδομένη – σε συνδυασμό με την επέκταση των αυτοματοποιημένων τεχνολογικών εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης – απαιτείται εκ νέου  να στηριχτεί η υψηλής ποιότητας φωτογραφική εικόνα, η οποία εν πολλοίς θα ταυτίζεται με τον άνθρωπο που τη δημιουργεί ή την κατασκευάζει.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: τεχνητή Νοημοσύνη, τεχνολογικός μετασχηματισμός, αυτοματοποίηση, δίκτυο 5G, φωτογραφική διαδικασία, φωτογραφικές εφαρμογές

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Διασύνδεση των φωτογραφικών υπηρεσιών με σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Διασύνδεση των φωτογραφικών υπηρεσιών με σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Καθώς η επέκταση των εφαρμογών του διαδικτύου γίνεται καθολική, εντοπίζονται διαρκώς νέες δυναμικές σε επίπεδο διάχυσης της φωτογραφικής εικόνας. Ως κλάδος, που συνίσταται από  μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, υφίσταται αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα που ως ένα βαθμό είναι συνυφασμένες με διαφοροποιήσεις στα αντίστοιχα μοντέλα εργασίας. Στο  πλαίσιο αυτό, η τάση του υφιστάμενου επιχειρηματικού μοντέλου αφορά σε ένα εύρος εργασιών, το οποίο ορίζεται από “στενού τύπου” φωτογραφικές δραστηριότητες και δύναται να  σχετιστεί ποικιλοτρόπως με υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης, ηλεκτρονικού εμπορίου, παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικών προϊόντων. Παράλληλα και με δεδομένο ότι η  παρουσία της εικόνας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ύπαρξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η ραγδαία εξάπλωση των τελευταίων επιφέρει σημαντική μεταβολή στη φωτογραφική  δραστηριότητα, στη διασύνδεση επαγγελματιών και οργανισμών και στην επαφή με το κοινό. Σε αυτή τη λογική, σημαντικό ποσοστό των επαγγελματιών, μέσω προσωπικής εργασίας σε επίπεδο  στρατηγικών διασύνδεσης και έχοντας διαχειριστεί την υπερπληροφόρηση, αναμένεται να κατευθυνθεί προς την καθιέρωση συνεργειών και τις αναζητήσεις έργων (projects) υψηλών απαιτήσεων μέσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στρατηγικές διασύνδεσης, διαχείριση έργων, οπτικοακουστικός τομέας

Κυριαρχία μεγάλων αλυσίδων στο εμπόριο ειδών φωτογραφικού εξοπλισμού

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5
Κυριαρχία μεγάλων αλυσίδων στο εμπόριο ειδών φωτογραφικού εξοπλισμού
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5

Σε παγκόσμιο επίπεδο, κατά την τρέχουσα περίοδο, διαπιστώνεται σημαντική πτώση στους τομείς που αφορούν στη βιομηχανία της εικόνας (imaging), σε επίπεδο κύκλου εργασιών,  κερδοφορίας, παραγωγής. Ιδιαίτερα, κατά την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, καταγράφεται η προσωρινή ή μόνιμη διακοπή λειτουργίας εργοστασίων, εμπορικών εκθέσεων, φωτογραφικών  καταστημάτων και εργαστηρίων. Σε σχέση με την αμιγώς εμπορική δραστηριότητα και εστιάζοντας εκ πρώτης στο χρονικό διάστημα μέχρι και την έλευση της ψηφιακής εποχής, σημειώνουμε ότι  βασική αιτία επίσκεψης του ευρύτερου κοινού στο φωτογραφικό κατάστημα αποτελούσε η ανάγκη για εκτύπωση φωτογραφιών. Σήμερα, από την στιγμή που στο εμπόριο φωτογραφικών ειδών  κυριαρχούν οι μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων και ενώ περιορίζεται η εκτύπωση των φωτογραφιών, μειώνεται σοβαρά και η ανάγκη του κοινού να εισέλθει στο κατάστημα. Ως αντίβαρο σε  αυτή την τάση δύναται να αποτελέσει η επέκταση των ηλεκτρονικών φωτογραφικών καταστημάτων, τα οποία διαθέτουν προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνολογίας σχετικά με την  εικόνα. Στη βάση αυτή, η συνδυαστική λειτουργία της φυσικής επιχείρησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: βιομηχανία της εικόνας, αλυσίδες πολυκαταστημάτων, ηλεκτρονικό φωτογραφικό κατάστημα, ηλεκτρονικό εμπόριο, φωτογραφικός εξοπλισμός, εκτύπωση φωτογραφίας

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε τομείς σχετιζόμενους με την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη οικονομία

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε τομείς σχετιζόμενους με την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη οικονομία
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Στο επίκεντρο του προβληματισμού στην Ευρώπη τίθεται, κυρίαρχα πλέον, το ζήτημα του περιβάλλοντος και η ψηφιακή πραγματικότητα. Η ψηφιακή μετάβαση και η οι πολιτικές για την πράσινη ανάπτυξη, αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του ευρωπαϊκού σχεδίου ανάκαμψης “Next Generation EU”, το οποίο παρουσίασε η ΕΕ τον Ιούνιο του 2020 και έχει ως στόχο την αναχαίτιση της κρίσης που επιφέρει η πανδημία COVID-19. Σε σχέση με τις προτεραιότητες του προγράμματος ανάκαμψης, προβλέπονται μέτρα προς το σύνολο των θεμάτων που επηρεάστηκαν από την  πανδημία και με τα οποία το φωτογραφικό επάγγελμα συνδέεται ποικιλοτρόπως. Ειδικότερα, ένα σημαντικό τμήμα των δράσεων αφορά στην ψηφιακή οικονομία και στην ενίσχυση της ενιαίας  αγοράς κατά την προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν: ενισχύσεις σε εργαζομένους και επιχειρήσεις, τουρισμός, συστήματα υγείας, καθαρές τεχνολογίες, ενεργειακά κτίρια, μετάβαση στην ψηφιακή εποχή (τηλε-εργασία / τηλε-εκπαίδευση, ηλεκτρονικό εμπόριο), ψηφιοποίηση του κράτους).

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ψηφιακή μετάβαση, πράσινη οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, ανάκαμψη, πανδημία κορωνοϊού, μέτρα ενίσχυσης

Ανάληψη φωτογραφικών έργων σε σχέση με την πράσινη οικονομία – Σύνδεση με τράπεζες φωτογραφιών

Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
3/5
Ανάληψη φωτογραφικών έργων σε σχέση με την πράσινη οικονομία – Σύνδεση με τράπεζες φωτογραφιών
Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
3/5

Οι φωτογράφοι δύναται να αναζητήσουν την εκτέλεση έργων σε σχέση με την πράσινη και κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε ένα συνδυασμό δημιουργικής – προσωπικής φωτογραφίας και ρεπορτάζ με οικολογικό περιεχόμενο. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες φωτογραφιών παγκοσμίως ενσωματώνουν σχετικές κατηγορίες φωτογραφικών εικόνων. Αναφέρεται ότι όροι όπως “green tech images”, “clean tech images” καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο, τόσο σε όγκο όσο και σε ποιότητα, στοιχείο που καταδεικνύει την  σχετική προβολή μέσω της φωτογραφίας. Υπό αυτή τη λογική, ένα τμήμα των επαγγελματιών αξιοποιεί αυτή την τάση και ειδικεύεται στη φωτογραφική απεικόνιση με την ενεργό συμμετοχή τους  τόσο στο επίπεδο σύλληψης της αρχικής ιδέας (concept) όσο και στο επίπεδο υλοποίησης και παρουσίασης της τελικής εικόνας. Παράλληλα, η ανάπτυξη μικρότερων οικονομικών μονάδων  που αφορούν στην πράσινη ανάπτυξη, τον οικοτουρισμό ή την βιολογική διατροφή προσδίδουν σοβαρές προοπτικές επαγγελματικής φωτογραφικής δραστηριότητας.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: πράσινη οικονομία, κυκλική οικονομία, τράπεζες φωτογραφιών, πράσινη ανάπτυξη, οικοτουρισμός, βιολογική διατροφή