SHARE

Με τον όρο «Μεσίτης Ακινήτων» αναφέρεται στην πράξη το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες μεσιτείας επί ακινήτων.

 • Περιγραφή επαγγέλματος

  Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η μεσολάβηση για την σύναψη συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής  μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων. [βλέπε Ν.4072/2012 – ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012, Άρθρα 197- 204, «Μεσίτης Ακινήτων»].

  Ειδικότερα ως:

  • «μεσολάβηση» αναφέρεται κάθε πρόσφορη ενέργεια του μεσίτη για να έλθουν σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να συνεννοηθούν για  την κατάρτιση της σύμβασης και είναι δυνατό, αλλά δεν απαιτείται, να περιλαμβάνει επί πλέον και την παρακολούθηση από τον μεσίτη των  συνεννοήσεων των μερών, τη μεταφορά ή γνωστοποίηση των προτεινομένων από το ένα μέρος στο άλλο όρων ή και τη διαπραγμάτευση των  όρων αυτών.
  • «υπόδειξη ευκαιρίας» νοείται κάτι λιγότερο από τη μεσολάβηση, διότι με αυτήν ο μεσίτης απλώς ενημερώνει τον εντολέα του για την ύπαρξη  συγκεκριμένης και άγνωστης προηγουμένως σ` αυτόν δυνατότητας συνάψεως της συμβάσεως που τον ενδιαφέρει.

  [βλ. Άρειος Πάγος 529-2004, Άρειος Πάγος 379-2005, Εφετείο Αθηνών 4217-2008]

  Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα (βάσει λίστας ΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ):

  • «Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας»

  Διασύνδεση με άλλα επαγγέλματα / δραστηριότητες:

  Επαγγελματικοί φορείς

  Σε εθνικό επίπεδο:

  • Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος (ΟΜΑΣΕ), http://www.omase.gr/
  • Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών – Αττικής, www.e-akinita.gr
  • Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης, www.mesitesthes.gr
  • Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ανατολικής Κρήτης, https://symak.gr/
  • Σύλλογος Μεσιτών Χανίων, https://symenoch.gr/
  • Σύλλογος Μεσιτών Ξάνθης
  • Σύλλογος Μεσιτών Σερρών
  • Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Χαλκιδικής, http://symexa15.blogspot.com/
  • Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Πιερίας, https://www.emasp.gr
  • Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Βόλου
  • Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Κορινθίας, http://mesites-korinthias.blogspot.com/
  • Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Τρικάλων

  Σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • CEPI – European Association of Real Estate Professions, [Ελλην. αποδ: Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Επαγγελμάτων των Ακινήτων]  http://www.cepi.eu
  • NAR – National Association of Realtors, [Ελλην. απόδ. : Eθνική Ένωση Μεσιτών Η.Π.Α.] www.nar.realtor
  • RICS – Royal Institute of Charted Surveyors, [Ελλην. απόδ.: Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων] https://www.rics.org/eu/
  • FIABCI – Federation Internationale des Adminstrateurs de Biens-Conseils Immobiliers (FIABCI), [Αγγλ. αποδ.: International Federation of  Real Estate Professionals] [Ελλην. αποδ.: Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Περιουσίας] www.fiabci.org
 • Θεσμικό πλαίσιο

  Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του “Μεσίτη ακινήτων” ορίζονται από την εξής νομοθεσία: i. Ν. 4072-2012-ΦΕΚ 86//11.04.2012, άρθρα 173-208, «Μεσίτης Ακινήτων»

  Βασική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο επαγγέλματος/κλάδου:

  Βασική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο: 

  Δεν υπάρχει κοινή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο. Υφίσταται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κοινή δυνατότητα έκδοσης της ΕEuropean  Professional Card (EPC) που επιταχύνει την ευκαιριακή ή μόνιμη “διασυνοριακή” εξάσκηση του επαγγέλματος (βλέπε  https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/euro-pean-professional-card/index_en.htm )

 • Βασικά μεγέθη / δείκτες

  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  Αριθμός
  επιχειρήσεων
  2016
  2017
  2018
  Αριθμός
  απασχολούμενων
  2016
  2017
  2018
  Κύκλoς εργασιών
  (εκ. €)
  2016
  2017
  2018
  68.31 Μεσιτικά Γραφεία Ακινήτων
  2.289
  2.462
  2.524
  3.926
  3.247
  3.775
  69.396
  76.893
  103.913
  68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
  2.347
  2.581
  1.730
  4.913
  5.031
  4.406
  380.886
  307.692
  323.530
 • Εξαγωγική δραστηριότητα

  Εξαγωγική δραστηριότητα λογίζεται η πρόσκτηση (δηλ. απόκτηση/εξυπηρέτηση) αλλοδαπών πελατών είτε για την αγορά [κυρίως μέσω της  Golden Visa8] ακινήτου είτε για την [αστική, εμπορική ή βραχυχρόνια] μίσθωση ακινήτου στην Ελλάδα, που οδηγεί σε εισροή συναλλάγματος  στην χώρα. Την δεκαετία της κρίσης (2010-2020) οι μεσίτες ακινήτων άρχισαν να επιδεικνύουν εξαγωγικό χαρακτήρα/προσανατολισμό, με  στόχο να καλύψουν την αισθητή και εξαιρετικά σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών στο εσωτερικό της Ελλάδας. Σε αυτό συνετέλεσε και η  κύρια χρήση του διαδικτύου για την προώθηση των ακινήτων σε αλλοδαπούς πελάτες με έδρα το εξωτερικό. Ειδικότερα, ο Κώδικας  Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Ν.4251/20149, περιλαμβάνει διατάξεις που διευκολύνουν την παραμονή επενδυτών τρίτων χωρών, των  οποίων οι επενδύσεις έχουν χαρακτηριστεί ως στρατηγικές επενδύσεις, μέσω της παροχής διευρυμένων χρονικών ορίων παραμονής για τους εκπροσώπους των  επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε  μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

 • Καινοτόμος δραστηριότητα στο επάγγελμα

  Καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας

  Eικονική περιήγηση γύρω από και εντός των χώρων του μεσιτευόμενου ακινήτου με τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality – VR) ή/και με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR) παράλληλα και με την χρήση “τετρακόπτερων” (drones).

  Καινοτομία διαδικασίας

  Πακέτα λογισμικού (software) που διαχειρίζονται κεντρικά σε επίπεδο “back office” την προώθηση του κάθε ακινήτου σε πληθώρα πυλών  (portals) στο διαδίκτυο. Δηλαδή, με μία και μόνη ενημέρωση στο λογισμικό των περιγραφικών χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων του ακινήτου, το  ακίνητο προωθείται με χρήση “γεφυρών” σε πληθώρα μηχανών αναζήτησης. Παράλληλα, τηρείται αρχείο επιδείξεων και παράγονται φυλλάδια  για την προώθηση του ακινήτου.

  Καινοτομία στην οργάνωση/λειτουργία

  Ο μεσίτης ακινήτων συναλλάσσεται αποκλειστικά με “πρόσωπα” (μεσιτικούς εντολείς/πελάτες) με τους οποίους πρέπει να επικοινωνεί αποτελεσματικά, για να εγκαθιστά μία ειλικρινή διαπροσωπική σχέση προς όφελος και των δύο μερών. Προς τούτο είναι απολύτως απαραίτητο  να διαθέτει αφενός την γνώση τεχνικών εφαρμοσμένης “γλώσσας σώματος” (body language), αφετέρου τη γνώση τεχνικών ελέγχου αξιοπιστίας  πελατών. Ειδικότερα, τεχνικές οικοδόμησης εμπιστοσύνης (rapport building techniques), τεχνικές ανίχνευσης πραγματικών προθέσεων πελατών,  τεχνικές εκμαίευσης πληροφορίας (προκειμένου να έχουμε απαντήσεις σε ότι δεν μπορούμε να ρωτήσουμε), τεχνικές ανίχνευσης  ψεύδους στο επαγγελματικό περιβάλλον (lie detection in business environment). Αλλά και εφαρμοσμένη γλώσσα σώματος σε διαπραγματεύσεις/ πωλήσεις/ παρακίνηση/επιρροή και τέλος τεχνικές profiling (δηλ. εντοπισμού της “προσωπικότητας”/”personas”) κάθε μεσιτικού εντολέα/ελάτη  ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη της συμπεριφοράς και των προτιμήσεών του.

  Καινοτομία marketing

  Πλήρη μετάπτωση του μεσιτικού γραφείου σε mobile οffice, δηλαδή κατ΄ ουσίαν δυνατότητα υλοποίησης όλων των μεσιτικών υπηρεσιών μέσω  “έξυπνων τηλεφώνων” (smartphones) ή ταμπλέτων (tablets) (ενδεικτικά: απομακρυσμένη υπογραφή μεσιτικής εντολής με ψηφιακή υπογραφή,  εικονική περιήγηση, ολοκλήρωση σύμβασης μίσθωσης/πώλησης απολύτως ψηφιακά κ.λπ.). Πύλες (portals) και μηχανές αναζήτησης (search  engines) στο διαδίκτυο (internet), στις οποίες ο ενδιαφερόμενος πελάτης με την απλή παράθεση κριτηρίων (πχ κτιριοδομικών όπως εμβαδόν,  όροφος κ.λπ., περιοχής όπως Δήμος, γειτονιά) και της σκοπούμενης σύμβασης με εύρος τιμήματος (πχ μίσθωση, πώληση) θα μπορεί να αντλεί  πλήρη πληροφόρηση (πχ. φωτογραφίες, video, 3D Virtual Tour κ.λπ.) για το “σύνολο” των διαθέσιμων ακινήτων της αγοράς που τα ικανοποιούν.

Οδικός χάρτης «Μεσίτης ακινήτων»

Εκπόνηση μελέτης: Σταύρος Τερζάκης

Μεθοδολογική προσέγγιση & επιστημονική παρακολούθηση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : Παρασκευάς Λιντζέρης, Αναστασία Αυλωνίτου, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Ελένη Μόκα, Αντώνης Αγγελάκης

Χρονολογία έκδοσης: 2022