SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Επιλογή κατάλληλου "μίγματος" πολιτικής στην ακίνητη περιουσία (real estate)

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Επιλογή κατάλληλου "μίγματος" πολιτικής στην ακίνητη περιουσία (real estate)
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Η ακίνητη περιουσία, επιβαρύνεται με σωρεία ρυθμίσεων όπως φορολογικές επιβαρύνσεις τόσο επί της κτήσης (φόρος μεταβίβασης), όσο και επί της διακράτησης/κατοχής (φόρος κεφαλαίου)  αυτής αλλά και σε κάθε μορφή εκμετάλλευσής της (φόρος εισοδήματος), πολεοδομικές ρυθμίσεις που αφορούν την χρήση ακινήτων κ.λπ. Όταν οι ρυθμίσεις αυτές πολλαπλασιάζονται ή  αυξάνονται οι μεσιτικές πράξεις μειώνονται και όταν οι ρυθμίσεις καταργούνται ή μειώνονται οι μεσιτικές πράξεις αυξάνονται. Έτσι, το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων έχει «εξαιρετικά» υψηλό  βαθμό «ευαισθησίας» (αρνητικής συσχέτισης) στο «μίγμα» όχι μόνο της εφαρμοζόμενης πολιτικής στην ακίνητη περιουσία (real estate) αλλά ακόμα και σε «ειδήσεις» (φήμες ή/και εικασίες) περί  αυτής. Είναι ευρέως διαδεδομένο στον κλάδο ότι η αγορά ακινήτων επηρεάζεται τόσο στην «φήμη» όσο και στην «είδηση», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «αγόρασε στην φήμη και πούλησε στην είδηση». Κατά συνέπεια το αντικείμενο εργασιών του μεσίτη ακινήτων επηρεάζεται εξαιρετικά και «αυτοστιγμεί» σχεδόν άμεσα από την επιλογή του «μίγματος» της πολιτικής  στην ακίνητη περιουσία (real estate).

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: φορολογική επιβάρυνση, φόρος μεταβίβασης, φόρος κεφαλαίου, φόρος εισοδήματος, πολεοδομική σχέδιο, χρήσεις γης και κτίσματος

Περιορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού της "παράνομης" μεσιτείας (παραμεσιτείας)

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
2/5
Περιορισμός του αθέμιτου ανταγωνισμού της "παράνομης" μεσιτείας (παραμεσιτείας)
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
2/5

Ο κλάδος θα ωριμάσει – καθιστάμενος θεσμικά ισόκυρος με τα λοιπά «αδειοδοτημένα» επαγγέλματα του χώρου της ακίνητης περιουσίας «εν γένει» και της κτηματαγοράς ειδικότερα (δηλ.  δικηγόρους, συμβολαιογράφους και Διπλ. Μηχανικούς) με την απόλυτη εξάλειψη της παροχής υπηρεσιών μεσιτείας από μη νόμιμους/ μη αδειούχους μεσίτες («παραμεσίτες»). Η «εμπλοκή»  νόμιμου/αδειοδοτημένου και δη πιστοποιημένου μεσίτη και η χρήση των μεσιτικών υπηρεσιών του, με παράλληλη τήρηση του κώδικα δεοντολογίας και κανόνων καλής πρακτικής του  επαγγέλματος, προστατεύει τόσο τα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών/ αντισυμβαλλομένων όσο και το δημόσιο συμφέρον. Πράγμα που προφανώς δεν συμβαίνει κατά τον αθέμιτο  ανταγωνισμό των «παράνομων»/μη αδειοδοτημένων μεσιτών. Με δεδομένο ότι η «παράνομη μεσιτεία» (παραμεσιτεία) αποτελεί ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του  Ν.4072- 2012, η πρόκληση της πάταξής της είναι πλέον κλαδικά ώριμο αίτημα και τίθεται κυρίαρχα και επιτακτικά προς την πολιτεία.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αδειούχος μεσίτης, πιστοποιημένος μεσίτης, κώδικας δεοντολογίας, κανόνες καλής πρακτικής επαγγέλματος, «παράνομη» μεσιτεία (παραμεσιτεία)

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Άμεση υλοποίηση σχήματος πιστοποίησης μεσιτικού επαγγέλματος

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Άμεση υλοποίηση σχήματος πιστοποίησης μεσιτικού επαγγέλματος
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Επειδή η απόκτηση – κατά νόμο – της «άδειας» μεσίτη απαιτεί να συντρέχουν «τυπικές» μόνο προϋποθέσεις στο φυσικό πρόσωπο του μεσίτη ακινήτων, δεν ελέγχονται ειδικά ούτε αξιολογούνται,  οι γνώσεις/δεξιότητες/ικανότητες του αδειούχου μεσίτη ακινήτων. Πλην όμως, η επιτυχής παροχή μεσιτικών υπηρεσιών προϋποθέτει ποικιλία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που –  δεδομένης της ανυπαρξίας διαδρομής τυπικής εκπαίδευσης του μεσιτικού επαγγέλματος – μόνο μέσω πιστοποίησης προσόντων μπορεί να εξασφαλιστεί. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη η άμεση υλοποίηση σχήματος πιστοποίησης του μεσιτικού επαγγέλματος. Πρόκειται περί ενός «ώριμου» αιτήματος καθώς ήδη τελεί υπό επικαιροποίηση το περίγραμμα του μεσιτικού επαγγέλματος.

Χρόνος εκδήλωσης: 0-1 έτoς

Λέξεις-κλειδιά: «τυπική» προϋπόθεση άσκησης επαγγέλματος, σχήμα πιστοποίησης, επαγγελματικό περίγραμμα μεσίτη ακινήτων

Θεσμική εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κτηματαγοράς μέσω της πάταξης της "παράνομης" μεσιτείας (παραμεσιτείας)

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
2/5
Θεσμική εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της κτηματαγοράς μέσω της πάταξης της "παράνομης" μεσιτείας (παραμεσιτείας)
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
2/5

Επί σειρά δεκαετιών δεν υπάρχει αφενός η πολιτική βούληση αφετέρου οι ταχείς και αποτελεσματικές νομικές διαδικασίες για την πάταξη της παράνομης μεσιτείας («παραμεσιτείας»), εξαιρουμένης της ρητής πλέον αναφοράς στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, (Νόμος 4072-2020, άρθρο 202) αυτής ως ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα. Έτσι, σήμερα η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών από  μη «αδειούχους/αδειοδοτημένους» μεσίτες αφενός ζημιώνει το σύνολο της κτηματαγοράς και των συντελεστών της, αφετέρου προκαλεί μεγάλες στρεβλώσεις στις αγοραίες αξίες και τέλος μετά  βεβαιότητας βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Είναι προφανές ότι η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού της «παράνομης» μεσιτείας (παραμεσιτείας) είναι μία εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για  την εύρυθμη λειτουργία μιας ώριμης κτηματαγοράς και η ελληνική κτηματαγορά απέχει σημαντικά από αυτό.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: «παράνομη» μεσιτεία (παραμεσιτεία), ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Ψηφιοποίηση των μεσιτικών υπηρεσιών

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5
Ψηφιοποίηση των μεσιτικών υπηρεσιών
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5

Η ψηφιοποίηση των μεσιτικών υπηρεσιών αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων σε κάθε στάδιο της μεσιτικής υπόδειξης ευκαιρίας ή/ και μεσολάβησης. Η πανδημία COVID-19, από τις αρχές  του 2020, επιτάχυνε εκρηκτικά την διαδικασία της ψηφιοποίησης, δεδομένου ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα ελαχιστοποίησαν τις κατ΄ιδίαν συναντήσεις επαγγελματιών, εντολέων, πελατών  καθώς και τις επιτόπου επισκέψεις στα ακίνητα. Πλέον, η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών απαιτείται να γίνεται εκ του μακρόθεν και με ασφάλεια αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες. Ενδεικτικά παραδείγματα σχετίζονται με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για την «απομακρυσμένη» υπογραφή της μεσιτικής εντολής, τη χρήση λογισμικού «virtual» ή/ και «augmented» reality  (εικονικής ή/και επαυξημένης πραγματικότητας, τη χρήση «τετρακόπτερων» (drones) για την λήψη video κ.λπ.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ψηφιοποίηση μεσιτικής υπηρεσίας, πανδημία COVID-19, υγειονομικό πρωτόκολλο, ψηφιακή υπογραφή, λογισμικό «virtual» ή/και «augmented» reality (εικονικής ή/και  επαυξημένης πραγματικότητας, «τετρακόπτερο» (drone)

Μετατόπιση της προσφοράς και ζήτησης ακινήτων αποκλειστικά στο διαδίκτυο (internet)

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Μετατόπιση της προσφοράς και ζήτησης ακινήτων αποκλειστικά στο διαδίκτυο (internet)
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Η μετατόπιση της ζήτησης και προσφοράς ακινήτων αποκλειστικά στο διαδίκτυο (internet), επιτρέπει πλέον την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών – σε μεσιτικούς εντολείς/πελάτες από όλο τον  κόσμο – ανεξάρτητα από τον τόπο της (φυσικής) επαγγελματικής έδρας του μεσίτη. Η λήψη της απόφασης αγοράς/μίσθωσης του ακινήτου επιταχύνεται δραματικά με την αξιοποίηση ψηφιακών  πλατφορμών (digital platforms), η χρήση των οποίων παρέχει μοναδικές και άμεσες δυνατότητες σύγκρισης μέσω πληθώρας κριτηρίων (πχ. κτηριοδομικών χαρακτηριστικών όπως όροφος,  εμβαδόν κ.λπ., εγκαταστάσεων όπως θέρμανση, ψύξη κ.λπ.), βασιζόμενες σε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence) σε τεράστιες βάσεις δεδομένων (περιγραφικών και  εικόνας) ακινήτων. Έτσι, η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών οδηγείται σχεδόν αποκλειστικά στο διαδίκτυο υλοποιούμενη ακόμα και σε καθημερινή εικοσιτετράωρη βάση.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: διαδίκτυο (internet), μεσιτικές υπηρεσίες, ψηφιακή πλατφόρμα (digital platform), αναζήτηση βάσει κριτηρίων, βάσεις δεδομένων

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Ολοκληρωτική ψηφιακή μετάπτωση μεσιτικών υπηρεσιών

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5
Ολοκληρωτική ψηφιακή μετάπτωση μεσιτικών υπηρεσιών
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5

Η μετάπτωση της παροχής των μεσιτικών υπηρεσιών ολοκληρωτικά και απολύτως ψηφιακά θα συμβάλει στη δυνατότητα παροχής μεσιτικών υπηρεσιών (υπόδειξης ή/και μεσολάβησης) εξ’ αποστάσεως (remotely). Hδη σήμερα είναι δυνατή και τεχνικά εφικτή αφενός η ψηφιακή υπογραφή (digital signature) των μεσιτικών εντολών αφετέρου η «εικονική» περιήγηση (virtual tour) επί  του ακινήτου. Έτσι προσεχώς δεν θα είναι αναγκαία η «συνάντηση» μεσίτη και μεσιτικού εντολέα στον φυσικό κόσμο επί/εντός του μεσιτευόμενου ακινήτου καθώς η μεσιτική υπόδειξη ή  μεσολάβηση θα ξεκινάει, θα υλοποιείται και θα ολοκληρώνεται «εξ αποστάσεως» (remotely), πράγμα που θα διευρύνει θεαματικά τον κύκλο των δυνητικών πελατών/μεσιτικών εντολέων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: εξ’ αποστάσεως (remotely), ψηφιακή υπογραφή (digital signature), «εικονική» περιήγηση (virtual tour)

Αναβάθμιση "ψηφιακής εγγραμματοσύνης" (digital literacy)

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5
Αναβάθμιση "ψηφιακής εγγραμματοσύνης" (digital literacy)
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
3/5

Το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων αναμένεται αναπόφευκτα να καταστεί εντάσεως ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών), αφενός με την «εικονική» περιήγηση (virtual tour) γύρω από και εντός των χώρων του μεσιτευόμενου ακινήτου αφετέρου με πλήρη μετάβαση του μεσιτικού γραφείου σε mobile office. Στο ανωτέρω πλαίσιο κρίνεται αναπόφευκτη η αναβάθμιση της  «ψηφιακής εγγραμματοσύνης» (digital literacy) του μεσίτη ακινήτων με συνεχή και επίμονη επιμόρφωση σε επίκαιρα θέματα. Τέτοια είναι τα θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing)  και της κοινωνικής δικτύωσης (social networking).

Χρόνος εκδήλωσης: 1-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών), mobile office, «ψηφιακής εγγραμματοσύνης» (digital literacy), digital marketing, social networking

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Μοντέλο ατομικής επιχείρησης στο πλαίσιο συνεργατικών σχηματισμών/συστάδων (clusters)

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
2/5
Μοντέλο ατομικής επιχείρησης στο πλαίσιο συνεργατικών σχηματισμών/συστάδων (clusters)
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
2/5

Είναι βεβαίη η συνέχιση της επικράτησης του μοντέλου της ατομικής επιχείρησης (χωρίς προσωπικό) δηλαδή της αυτοαπασχόλησης ή/ και της οικογενειακής επιχείρησης (με βοηθούς εκπλήρωσης εντολής μέλη της οικογένειας του μεσίτη και με το πολύ – στην καλύτερη των περιπτώσεων – έναν μισθωτό). Αμφότερα τα μοντέλα της ατομικής ή οικογενειακής επιχείρησης  μπορούν να ενταχθούν σε συνεργατικούς σχηματισμούς μεσιτικών επιχειρήσεων (clusters) χωρίς να απωλέσουν την διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Η ένταξη σε συνεργατικό  σχηματισμό (cluster) αποτελεί αναγκαιότητα υλοποίησης πολιτικής διαφοροποίησης αντιμετωπίζοντας επιτυχώς τις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί μία «κρίσιμη  μάζα αποτελέσματος» (μετρούμενη σε δείκτες KPI πχ τζίρος, συστάσεις πελατών κ.λπ.) και σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: συνεργατικός σχηματισμός (cluster), κρίσιμη μάζα αποτελέσματος, δείκτης KPI (Κey Performance Indicator), οικονομία κλίμακας

Τεχνικές διάγνωσης στα πλαίσια profiling (προσδιορισμού προσωπικότητας) του μεσιτικού εντολέα/πελάτη

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Τεχνικές διάγνωσης στα πλαίσια profiling (προσδιορισμού προσωπικότητας) του μεσιτικού εντολέα/πελάτη
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Ο μεσίτης ακινήτων συναλλάσσεται αποκλειστικά με «πρόσωπα» (μεσιτικούς εντολείς/πελάτες). Σημαντικό είναι να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά, για να εγκαθιστά μία ειλικρινή  διαπροσωπική σχέση προς όφελος και των δύο μερών. Προς τούτο είναι απολύτως απαραίτητο να διαθέτει αφενός την γνώση τεχνικών εφαρμοσμένης «γλώσσας σώματος» (body language),  αφετέρου την γνώση τεχνικών ελέγχου αξιοπιστίας πελατών. Σκοπός να μπορεί να εντοπίσει – στα πλαίσια profiling – την «persona»/«προσωπικότητα» του μεσιτικού εντολέα/πελάτη. Στο ίδιο  πλαίσιο επισημαίνονται:

  • τεχνικές οικοδόμησης εμπιστοσύνης (rapport building techniques) για την ανάδειξη της σπουδαιότητας των μερών μιας συνεργασίας
  • τεχνικές ανίχνευσης πραγματικών προθέσεων πελατών
  • τεχνικές εκμαίευσης πληροφορίας, προκειμένου να έχουμε απαντήσεις σε ότι δεν μπορούμε να ρωτήσουμε
  • εφαρμοσμένη γλώσσα σώματος σε διαπραγματεύσεις/ πωλήσεις/ παρακίνηση/επιρροή

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: επικοινωνία, επαγγελματική διαπροσωπική σχέση, εφαρμοσμένη «γλώσσα σώματος» (body language), τεχνικές ανίχνευσης προθέσεων, τεχνικές οικοδόμησης εμπιστοσύνης (rapport building techniques), τεχνικές εκμαίευσης πληροφορίας, τεχνικές profiling

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση γνώσεων επί περιβαλλοντικών προτύπων/προδιαγραφών

Επίπτωση
1/5
Πιθανότητα
4/5
Συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση γνώσεων επί περιβαλλοντικών προτύπων/προδιαγραφών
Επίπτωση
1/5
Πιθανότητα
4/5

Είναι αυταπόδεικτη η σημαντικότητα της συνεχούς ενημέρωσης/επικαιροποίησης γνώσεων στην θεματική των «περιβαλλοντικών προδιαγραφών» και η συνεκτίμηση αυτών κατά την παροχή  μεσιτικών υπηρεσιών. Αναμένεται συνεχής περιοδική ενημέρωση με δράσεις (π.χ. ημερίδες/εσπερίδες) των μεσιτών ακινήτων σχεδιαζόμενες από:

  • ειδικούς του χώρου των «πράσινων τεχνολογιών» (π.χ. μηχανικούς, εγκαταστάτες κ.λπ.) για την παρουσίαση των νέων κανονισμών/προδιαγραφών, πιστοποιήσεων, υλικών και εγκαταστάσεων,  που βρίσκουν πλέον υποχρεωτικά εφαρμογή στα κτήρια, καθώς και
  • από εκτιμητές ακίνητης περιουσίας για την παρουσίαση της επίδρασης θετικής ή αρνητικής που έχει η συμμόρφωση ή μη, με τους νέους κανονισμούς/προδιαγραφών, πιστοποιήσεων, υλικών και  εγκαταστάσεων, επί της μισθωτικής και αγοραίας αξίας των ακινήτων.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: περιβαλλοντικές προδιαγραφές, πράσινη τεχνολογία, εκτιμητής ακίνητης περιουσίας, μισθωτική αξία, αγοραία αξία

Αυξανόμενη γνώση για την επίδραση περιβαλλοντικών προτύπων/προδιαγραφών στην αξία των ακινήτων

Επίπτωση
1/5
Πιθανότητα
3/5
Αυξανόμενη γνώση για την επίδραση περιβαλλοντικών προτύπων/προδιαγραφών στην αξία των ακινήτων
Επίπτωση
1/5
Πιθανότητα
3/5

O μεσίτης ακινήτων όλο και περισσότερο θα οφείλει:

  • να γνωρίζει άριστα κυρίως την επίδραση των περιβαλλοντικών προτύπων/προδιαγραφών και να αναζητεί την εφαρμογή τους στο πλαίσιο της εκτίμησης της αγοραίας (ή/και εύλογης) «αξίας»  του ακινήτου καθώς και στο πλαίσιο της σύγκρισής του με ομοειδή-πλησιόχωρα ακίνητα
  • να παρέχει «τεκμηριωμένη» υπηρεσία μεσιτείας – στο πλαίσιο της υπόδειξης ευκαιρίας ή/και μεσολάβησης ακινήτου προς μεταβίβαση ή/και μίσθωση – συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη  εκείνες τις προδιαγραφές του κτηρίου που το καθιστούν (λιγότερο ή περισσότερο) «πράσινο κτήριο», δηλαδή περιβαλλοντικά βιώσιμο κτήριο που σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και λειτουργεί για  να ελαχιστοποιεί τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Για τα ανωτέρω, ο μεσίτης προφανώς υπέχει επαυξημένη επαγγελματική αστική ευθύνη έναντι του εντολέα/πελάτη του.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: περιβαλλοντικά πρότυπα, αγοραία αξία, εύλογη αξία, «πράσινο κτήριο», περιβαλλοντική επίπτωση