SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Το επάγγελμα του Ψυκτικού συμπεριλαμβάνεται σε τομέα προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3, καθώς κατατάσσεται ως δραστηριότητα στον τομέα προτεραιότητας  «9. Υλικά – Κατασκευές». Ως αποτέλεσμα, υφίστανται σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης της δραστηριότητας μέσω των δράσεων που υλοποιούνται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στη συνέχιση του ΕΣΠΑ 2021-2027. Επιπλέον, εξ’ αιτίας της πανδημίας Covid-19 για τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή́ Ένωση έχει δημιουργήσει ευρεία δέσμη παρεμβάσεων, στις οποίες εντάσσεται  και το πολυετές δημοσιονομικό́ πλαίσιο (ΠΝΠ) 2021-2027, ένα πλαίσιο οικονομικής στήριξης των κρατών μελών για την ανάσχεση των συνέπειων της πανδημίας. Η δέσμη θα στηρίξει κυρίως  επενδύσεις σε πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή μετάβαση. Ο ψυκτικός έχει ανάγκη την αξιοποίηση του κάθε μέτρου οικονομικής στήριξης τόσο για την σημερινή επιβίωσή του όσο και για την μελλοντική ανάπτυξη του επαγγέλματος του.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: χρηματοδότηση, επένδυση, ΕΣΠΑ, επιδότηση, προγράμματα, Ευρωπαϊκό Ταμείο, πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Ανάπτυξη ευνοϊκότερου φορολογικού περιβάλλοντος

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Ανάπτυξη ευνοϊκότερου φορολογικού περιβάλλοντος
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Η φορολογία αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια ανασταλτικό παράγοντα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ψυκτικούς. Το φορολογικό καθεστώς χαρακτηρίζεται δυσβάστακτο με αποτέλεσμα να  οδηγεί τους ψυκτικούς σε αδυναμία εμπρόθεσμων πληρωμών των οικονομικών τους υποχρεώσεων απέναντι στην εφορία. Το γεγονός αυτό́ προκαλεί και άλλα πολλαπλά προβλήματα, όπως αδυναμία συμμετοχής τους σε δημόσια έργα ή επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Το φορολογικό νομοσχέδιο Ν. 4646/2019: Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την  Ελλάδα του αύριο (ΦΕΚ Α’ 201/2019) αναμένεται πως θα επηρεάσει θετικά το επάγγελμα τα επόμενα 1-3 έτη. Η μείωση της προκαταβολής φόρου, η υιοθέτηση του αφορολόγητου και η μείωση  του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων αποτελούν ορισμένες από τις φορολογικές ελαφρύνσεις του εν λόγω νομοσχεδίου που αναμένεται να επιφέρει βελτίωση της ρευστότητας στο επάγγελμα του ψυκτικού.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: φορολογία, φορολογική μεταρρύθμιση, δημοσιονομική πολιτική

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στο πλαίσιο λειτουργίας του επαγγέλματος

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
2/5
Αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία και στο πλαίσιο λειτουργίας του επαγγέλματος
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
2/5

Το επάγγελμα του ψυκτικού χαρακτηρίζεται γενικά από επαρκή θεσμική ολοκλήρωση και συνεπώς δεν αναμένονται επιπλέον νέες σημαντικές αλλαγές. Δεδομένου, ωστόσο, ότι το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο είναι δυναμικό εξ’ αιτίας της κλιματικής αλλαγής, είναι πιθανό να υπάρχουν αλλαγές που μπορεί́ να σχετίζονται με τη διαχείριση των ψυκτικών υγρών. Οι αλλαγές αυτές  επιφέρουν διαρκείς μεταβολές στις προδιαγραφές του επαγγελματικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες ψυκτικοί και πολλαπλασιάζουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για την  διαχείριση των ψυκτικών υγρών. Ο ψυκτικός βάσει του  άρθρου (6) του Κανονισμού 517/2014, ως χειριστής εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια υποχρεούται να  διατηρεί λεπτομερή αρχεία των χαρακτηριστικών του εξοπλισμού, το ιστορικό των εργασιών τακτικών συντηρήσεων και των επισκευών που περιλαμβάνουν την προσθήκη ή αφαίρεση ψυκτικού  υγρού καθώς και τον εντοπισμό διαρροών ψυκτικών υγρών. Το αρχείο αυτό θα πρέπει:

  • Να διατηρείται για 5 έτη
  • Να αναφέρεται σε εθνική τράπεζα πληροφοριών (ισχύει σε μερικές χώρες) να τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: φθοριούχα αέρια, περιβάλλον, κλιματιστικός εξοπλισμός, ψυκτικές μονάδες

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Αύξηση ζήτησης «έξυπνων» συσκευών στην ευρύτερη αγορά εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5
Αύξηση ζήτησης «έξυπνων» συσκευών στην ευρύτερη αγορά εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5

Τα πρότυπα της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης στα επόμενα 3-5 έτη θα επηρεαστούν ιδιαιτέρως από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι καταναλωτές προτιμούν κλιματιστικές ή  ψυκτικές μονάδες που αποτελούν «έξυπνες» συσκευές. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των «έξυπνων» συσκευών είναι ότι ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικών  εφαρμογών στο κινητό τηλέφωνο, και ειδοποιούν αυτόματα για πιθανές βλάβες που έχουν υποστεί μέσω των εφαρμογών αυτών. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και οι καταναλωτές επιθυμούν να διαθέτουν προϊόντα που χαρακτηρίζονται από τεχνολογία αιχμής. Ο ψυκτικός οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της καταναλωτικής ζήτησης  και να βελτιώνει διαρκώς τις δεξιότητές του, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός. Οι δεξιότητες που θα είναι ολοένα και περισσότερο σημαντικές είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, η χρήση τεχνολογικών εφαρμογών, εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών και οι ξένες γλώσσες.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: κλιματική αλλαγή, ενέργεια, περιβάλλον, ανακύκλωση, πράσινη οικονομία, ενεργειακό αποτύπωμα

Μετατόπιση καταναλωτικών προτιμήσεων σε ενεργειακά αποδοτικότερο ψυκτικό, κλιματιστικό εξοπλισμό

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5
Μετατόπιση καταναλωτικών προτιμήσεων σε ενεργειακά αποδοτικότερο ψυκτικό, κλιματιστικό εξοπλισμό
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5

Η παγκόσμια ζήτηση κλιματισμού αυξάνεται γρήγορα κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι περισσότερες κλιματιστικές μονάδες είναι  εξαιρετικά αναποτελεσματικές και χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα που καταστρέφουν το περιβάλλον. Η κατανάλωση ενέργειας για τη ψύξη των εσωτερικών χωρών παγκοσμίως θα υπερδιπλασιαστεί τα επόμενα 30 χρόνια και θα αντιπροσωπεύει περίπου το 37% της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2050. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι 10 νέα κλιματιστικά θα πωλούνται κάθε δευτερόλεπτο για τα επόμενα 30 χρόνια. Οι νεότερες γενιές δηλώνουν περισσότερο ευαισθητοποιημένες στα ζητήματα της  προστασίας του περιβάλλοντος και της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Για παράδειγμα, έρευνα του Gallup του 2018 έδειξε ότι το 70% των ατόμων μεταξύ 18-34 ετών διαφαίνεται να δηλώνει  ανησυχία για την παγκόσμια υπερθέρμανση ενώ το 56% των ατόμων άνω των 55 ετών δηλώνει πως έχει την ίδια ανησυχία. Ενώ, έρευνα σε 22 χώρες, 10.896 ατόμων (18-25 ετών) της Διεθνούς  Αμνηστίας του 2019 αναφέρει ότι το 41% δηλώνει πως η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί το σπουδαιότερο πρόβλημα του πλανήτη.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: κλιματική αλλαγή, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβάλλον, πράσινη οικονομία, ενεργειακό αποτύπωμα, κλιματιστικός εξοπλισμός, συμπεριφορά καταναλωτών

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Ανάπτυξη καινοτόμου ενεργειακά αποδοτικότερου ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Ανάπτυξη καινοτόμου ενεργειακά αποδοτικότερου ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Οι εταιρίες σχεδιασμού και παραγωγής κλιματιστικού εξοπλισμού γνωρίζουν αρκετά καλά τις αλλαγές που πρόκειται να συμβούν σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου γύρω από το περιβάλλον και την  ενέργεια. Δημιουργούν σήμερα αλλά και στο μέλλον, με γνώμονα την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, κλιματιστικούς εξοπλισμούς ενεργειακά  αποδοτικότερους με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Ο ψυκτικός οφείλει να παρακολουθεί και να εκπαιδεύεται στις νέες τεχνολογίες και στα κλιματιστικά μηχανήματα παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του και στην ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος του. Διαφορετικά κινδυνεύει να απαξιωθεί και να καταστεί μη βιώσιμος.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: καινοτομία ψύξης, περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας, σύγχρονος κλιματιστικός εξοπλισμός

Έξυπνες συσκευές και πλατφόρμες επικοινωνίας με τα ψυκτικά και κλιματιστικά συστήματα

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Έξυπνες συσκευές και πλατφόρμες επικοινωνίας με τα ψυκτικά και κλιματιστικά συστήματα
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Ο Ψυκτικός ακολουθεί τις τάσεις της εποχής και προσαρμόζεται στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αφορά κυρίως την δημιουργία εξοπλισμού-κλιματιστικών μονάδων με λιγότερα τμήματα-ανταλλακτικά καθώς και τον έλεγχο και την διαχείρισή τους απομακρυσμένα (π.χ. με wifi). Αξιοποιώντας την νέα τεχνολογία, ο ψυκτικός, μπορεί και ελέγχει από  μακριά τις κλιματιστικές μονάδες και ψυκτικούς θαλάμους. Επίσης είναι σε θέση να συστήνει στους πελάτες του την αλλαγή των κλιματιστικών μονάδων που παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα  διότι η δυνατότητα παρέμβασης του στο εσωτερικό της μονάδας είναι μικρή και τα λίγα πλέον ανταλλακτικά μέρη πολύ ακριβά σε τιμή. Η εξέλιξη της τεχνολογίας θα συμβάλει στην θετική ανάπτυξη του επαγγέλματος και γενικότερα του κλάδου διευκολύνοντας την εργασία του ψυκτικού, ο οποίος εργάζεται συχνά σε δύσκολες συνθήκες εργασίας εκτεθειμένος στο εξωτερικό περιβάλλον, προσφέροντας του καινοτόμες λύσεις.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: έξυπνα κλιματιστικά, Wifi ready, καινοτομία, συστήματα ψύξης

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Σύγχρονος τρόπος προσέγγισης πελατών - τάση «διάδρασης» στην παρεχόμενη υπηρεσία

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Σύγχρονος τρόπος προσέγγισης πελατών - τάση «διάδρασης» στην παρεχόμενη υπηρεσία
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Στον εμπορικό τομέα, αναφορικά με τις πωλήσεις και την εύρεση νέων πελατών καθίσταται πλέον αναγκαία η παρουσία του Ψυκτικού στο διαδίκτυο (π.χ. vrisko.gr, χρυσός οδηγός κλπ), καθώς  και η συμμετοχή του σε κάποια e-market places, γεγονός που καθιστά την τεχνολογία πληροφορικής απαραίτητη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές τείνουν πλέον να αναζητούν  αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Χρησιμοποιούν emarket places, social media, συμβουλεύονται κριτικές και συστάσεις άλλων χρηστών που αγόρασαν μια υπηρεσία ή ένα  προϊόν. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και οι απαιτήσεις των καταναλωτών ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησής τους μεταβάλλεται ανάλογα.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: σύγχρονο μάρκετινγκ, digital marketing, ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων / υπηρεσιών, κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, πωλήσεις, επικοινωνία

Αύξηση υπεργολαβιών - Προώθηση συμπράξεων & συνεργατικής απασχόλησης

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αύξηση υπεργολαβιών - Προώθηση συμπράξεων & συνεργατικής απασχόλησης
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου γνωρίζουν ότι η συνέργεια καθώς και η συμμετοχή τους σε μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα θα τους βοηθήσει να αλλάξουν επιχειρηματικό μοντέλο οργάνωσης.  Πιστεύουν πως η αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς στο μέλλον ίσως οδηγήσει κάποιους στην ίδρυση νέων μορφών εταιριών. Ο κλάδος του ψυκτικού σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας υιοθετεί τις αλλαγές και ως εκ τούτου και τις μορφές απασχόλησης. Μια βασική από αυτές είναι η συνεργατική απασχόληση (collaborative employment), όπου ελεύθεροι επαγγελματίες,  αυτοαπασχολούμενοι ή πολύ μικρές επιχειρήσεις ψυκτικών συνεργάζονται κατά κάποιον τρόπο, προκειμένου να ξεπερνούν περιορισμούς που σχετίζονται με το μικρό μέγεθος της δραστηριότητας τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να διεκδικούν και να αναλαμβάνουν μεγαλύτερα έργα, να αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους και να αντιμετωπίσουν την εποχικότητα του  επαγγέλματος.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: νέες μορφές απασχόλησης, συνεργατική απασχόληση, επιχειρηματικά μοντέλα οργάνωσης

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πράσινων προτύπων τα επόμενη έτη

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και πράσινων προτύπων τα επόμενη έτη
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
4/5

Ως αποτέλεσμα της επιτακτικής ανάγκης για μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επιφέρει επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, αναπτύσσονται  διαρκώς ειδικές τεχνολογίες ψύξης. Ορισμένες από τις ειδικές τεχνολογίες που αναμένεται να απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια στο επίπεδο των νέων «πράσινων προτύπων» είναι:

  • H έξυπνη υβριδική τεχνολογία για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και τη διαχείριση της θερμοκρασίας και της υγρασίας χωριστά
  • Ψυκτικές και κλιματιστικές μονάδες που δεν θα χρησιμοποιούν κανένα ή ελάχιστο ψυκτικό υγρό ή κάποιο άλλο μέσο φιλικό προς το κλίμα ή με χαμηλό GWP

Επιπλέον, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να απαιτηθεί στο επίπεδο των νέων «πράσινων προτύπων» ή «προδιαγραφών»:

  • Η απαγόρευση ή απόσυρση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού με χαμηλή ενεργειακή απόδοση
  • Η τήρηση υποχρεωτικών στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας ανά τελικό τομέα ενεργειακής χρήσης.

Ο σύγχρονος ψυκτικός οφείλει να προσαρμόζεται στους νέους κανονισμούς, να καταρτίζεται διαρκώς ως προς τις νέες τεχνολογίες και να προάγει την περιβαλλοντική μέριμνα και προστασία. Η  δυσκολία μάθησης των μεγαλύτερων σε ηλικία ψυκτικών και η έλλειψη ζήλου των νέων αποτελούν εμπόδια στον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: κλιματική αλλαγή, GWP, F-Gases, ενέργεια, φαινόμενο θερμοκηπίου