SHARE

Το επάγγελμα του τεχνίτη υαλοπινάκων χαρακτηρίζεται σύνθετο, με μεγάλο έυρος εργασιών, στο πλαίσιο των οποίων κύριες είναι η κατεργασία και η τοποθέτηση υαλοπινάκων.

 • Περιγραφή επαγγέλματος

  Σήμερα, ο τεχνίτης  υαλοπινάκων εργάζεται σε βιοτεχνίες, αλλά και σε εργοστάσια γυαλιού και ως βασικό του αντικείμενο έχει τις κατεργασίες υαλοπινάκων. Πιο  συγκεκριμένα, καθημερινά ασχολείται με την κοπή υαλοπινάκων, την κατεργασία ακμών, τη θερμική σκλήρυνση υαλοπινάκων, τη στρωματοποίησή  τους και την κατασκευή διπλών/τριπλών υαλώσεων. Επίσης, αναλαμβάνει την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέων  υαλοπινάκων, βάσει προδιαγραφών, στο κέλυφος του κτηρίου, διακοσμητικών υαλοπινάκων και καθρεπτών στο εσωτερικό του κτηρίου καθώς και σε ειδικές εφαρμογές, όπως στέγαστρα, στηθαία, οροφές, κ.ο.κ. Τέλος, είναι υπεύθυνος για τη συντήρησή τους, όπου απαιτείται.

  Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα (βάσει λίστας ΕΠ του ΕΟΠΠΕΠ) :

  • «Τεχνίτης Μεταποίησης – Εμπορίας Επεξεργασίας και Τοποθέτησης Υαλοπινάκων»

  Διασύνδεση με άλλα επαγγέλματα / δραστηριότητες:

  Επαγγελματικοί φορείς

  Σε εθνικό επίπεδο:

  •  Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (ΠΟΕΒΥ)
  • Σύνδεσμος Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων & καθρεπτών Θεσσαλονίκης & Κεντ. Μακεδονίας
  • Σύνδεσμος Εμπόρων Υαλοπινάκων Κέρκυρας
  • Σύνδεσμος Εμπόρων Υαλοπινάκων Κρήτης
  • Σύνδεσμος Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων Ν. Αχαΐας

  Σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Ευρωπαϊκός επαγγελματικός σύλλογος για το αρχιτεκτονικό γυαλί – Glass for Europe
  • Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βιομηχανιών Γυαλιού – Glass Alliance Europe
  • Ομοσπονδιακή Ένωση Γυαλιού – Bundesverband Flachglas (BF)
 • Θεσμικό πλαίσιο

  Βασική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο σε επίπεδο επαγγέλματος/κλάδου:

  • Π.Δ. 16/1996 «Ελάχιστες Προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654 ΕΟΚ»
  • Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01:2009 «Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες»
  • Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02:2009 «Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό»
  • Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-03:2009 «Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι με  υαλότουβλα»
  • Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00:2009 «Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας»
  • Ν.4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» με αλλαγές από τον Ν.4602/2019
  • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 – ΦΕΚ 2367/21-07-2017 «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»
  • Π.Δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»
  • ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων Ασφαλείας, 2018

  Βασική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο:

  • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση  εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών»
  • ΕΛΟΤ ΕΝ 572-9: «Ύαλος για δομική χρήση – Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστοπυριτική ύαλο – Μέρος 9: Αξιολόγηση της  συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος»
  • ΕΛΟΤ ΕΝ 1096-4: «Ύαλος για δομική χρήση – Επενδυμένη ύαλος – Μέρος 4: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος»
  • ΕΛΟΤ ΕΝ 1279-5: «Ύαλος για δομική χρήση – Μονωμένα στοιχεία Υαλοστασίων – Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης»
  • ΕΛΟΤ ΕΝ 14449: Ύαλος για δομική χρήση – Ύαλος πολλαπλών στρώσεων και ύαλος ασφαλείας πολλαπλών στρώσεων – Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος
 • Βασικά μεγέθη / δείκτες

  Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  Αριθμός
  επιχειρήσεων
  2016
  2017
  2018
  Αριθμός
  απασχολούμενων
  2016
  2017
  2018
  Κύκλoς εργασιών
  (εκ. €)
  2016
  2017
  2018
  23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
  9
  11
  12
  28
  22
  25
  1,08
  1,11
  1,0
  23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
  156
  155
  153
  723
  750
  703
  52,38
  57,03
  69,5
  43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
  3.378
  3.348
  3.039
  5.828
  4.137
  4.329
  85,95
  92,00
  110,5
 • Εξαγωγική δραστηριότητα

  Η Ελλάδα στον τομέα των υαλοπινάκων είναι κυρίως αποδέκτης εισαγόμενων προϊόντων και τεχνολογίας. Ουσιαστικά, γίνεται εμπορία του  προϊόντος έπειτα από μεταποίηση. Οι περισσότερες εταιρείες στον κλάδο έχουν περιορισμένη εξαγωγική δραστηριότητα. Εκτιμάται πως μόνο το  3%-4% του συνολικού τζίρου του κλάδου αφορά εξαγωγές. Οι εγχώριες τιμές θεωρούνται ανταγωνιστικές για το εξωτερικό, όπως και η ποιότητα  των προϊόντων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον βαθμό που ο τεχνίτης υαλοπινάκων δεν παραδίδει τελικό ολοκληρωμένο προϊόν στην αγορά,  αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό εκείνων που παραδίδουν ολοκληρωμένο πακέτο. Με εξαίρεση κάποιες ελάχιστες μεγάλες παραγωγικές μονάδες  θερμομονωτικών και ειδικών υαλοπινάκων, η ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων με το εξωτερικό κρίνεται δυσχερής. Έντονες προσπάθειες  εξαγωγής, όμως, παρατηρούνται προς την Κύπρο. Σε ορισμένες άλλες χώρες, οι διαφορετικοί κανονισμοί και πρότυπα, είτε δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ορισμένων υαλώσεων, είτε απαιτούν ειδικές δοκιμές για πιστοποίηση και κατηγοριοποίηση. Η δημιουργία ενός συνεργατικού  σχηματισμού  (cluster) στον κλάδο για την προαγωγή της εξαγωγικής δραστηριότητας θα λειτουργούσε προς όφελος των επιχειρήσεων.

 • Καινοτόμος δραστηριότητα στο επάγγελμα

  Καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας

  Νέα καινοτόμα προϊόντα υαλοπινάκων εισήχθησαν και άρχισαν να χρησιμοποιούνται στην αγορά τα τελευταία έτη με στόχο τη βέλτιστη συνδυασμένη επίδοση:

  • Ηλεκτροχρωμικοί υαλοπίνακες που ανάλογα με την ηλιακή ακτινοβολία και με την παροχή ρεύματος αλλάζει το χρώμα και η περατότητά  τους, με σκοπό τη μείωση της θέρμανσης του εσωτερικού χώρου από την ενέργεια του ήλιου.
  • Έξυπνοι υαλοπίνακες που με λειτουργία on/off αλλάζει η διαφάνεια τους.
  • Υαλοπίνακες πολύ μεγάλων διαστάσεων για ανοιχτούς εσωτερικούς χώρους και μεγάλες διάφανες όψεις.
  • Υαλοπίνακες με πρόσθετες λειτουργίες, όπως δυνατότητα χαμηλής συντήρησης, εύκολο καθαρισμό, κ.λπ.
  • Διακοσμητικοί υαλοπίνακες με ανάγλυφο σχέδιο και με ψηφιακή εκτύπωση.
  • Θερμομονωτικός αποστάτης υαλοπινάκων για καλύτερη θερμομόνωση και βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Μεμβράνες για υαλοπίνακες με βελτιωμένες επιδόσεις αντοχής, ηλιακής προστασίας και διαφάνειας.
  • Αντιβακτηριδιακοί υαλοπίνακες για χώρους στον τομέα της υγείας.

  Καινοτομία διαδικασίας

  Χρησιμοποιούνται βελτιωμένα ή και αυτοματοποιημένα μηχανήματα στο πεδίο για την τοποθέτηση υαλοπινάκων και μπορούν να τοποθετηθούν  με ευκολία υαλοπίνακες μεγαλύτερων διαστάσεων και μεγαλύτερου βάρους. Επίσης, τα μηχανήματα κατεργασίας και επεξεργασίας είναι υψηλής  τεχνολογίας. Υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής εκτύπωσης επάνω σε υαλοπίνακες, καθώς και η δυνατότητα κατασκευής καμπύλων  υαλοπινάκων σε μεγάλες διαστάσεις και σε μικρές ακτίνες καμπυλότητας. Τέλος, διατίθενται λογισμικά υπολογισμού των επιμέρους επιδόσεων  των υαλώσεων.

  Καινοτομία marketing

  Όπως και σε όλους τους κλάδους, έχει αυξηθεί η χρήση του digital marketing για την προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του κλάδου  των τεχνιτών υαλοπινάκων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις διαθέτουν ιστοσελίδα, παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, αποστέλλουν ενημερωτικό δελτίο, κ.ο.κ. Τα τελευταία χαρακτηριστικά μπορεί να μην αποτελούν καινοτομία, αλλά περισσότερο διαφοροποίηση ως προς το μοντέλο προώθησης που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια.

Οδικός χάρτης «Τεχνίτης υαλοπινάκων»

Εκπόνηση μελέτης: Γεώργιος Ηλιάδης

Μεθοδολογική προσέγγιση & επιστημονική παρακολούθηση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : Παρασκευάς Λιντζέρης, Αναστασία Αυλωνίτου, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Ελένη Μόκα, Αντώνης Αγγελάκης

Χρονολογία έκδοσης: 2021