SHARE
Επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομία & πλαίσιο ανταγωνισμού
Αθέμιτος ανταγωνισμός

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5
Αθέμιτος ανταγωνισμός
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός κρίνεται ως υψηλός στο επάγγελμα του τεχνίτη υαλοπινάκων και προέρχεται είτε μέσα από τον κλάδο, είτε εξωτερικά από αυτόν. Ο όρος «αθέμιτος» μπορεί να αφορά  στην προσφορά ακατάλληλων προϊόντων ή μη πιστοποιημένων ή μη πιστοποιημένων κατά τα ζητούμενα πρότυπα ή ακόμη και την ανάληψη εργασίας τεχνίτη υαλοπινάκων ενώ είναι εκτός του  τυπικού αντικειμένου εργασίας. Ενδεικτικά παραδείγματα αθέμιτου ανταγωνισμού αποτελεί η προμήθεια από χώρες με χαμηλότερο κόστος παραγωγής και τοποθέτηση μη πιστοποιημένων κατά  τα ευρωπαϊκά πρότυπα προϊόντων υαλοπινάκων, η προσφορά υαλοπινάκων στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσφοράς από μη ειδικούς, καθώς και η προσφορά και τοποθέτηση μη ασφαλών  υαλοπινάκων για την εφαρμογή για λόγους καλύτερης οικονομικής προσφοράς και ανάληψης του έργου, π.χ. υαλοπίνακες μικρότερου πάχους από το ενδεδειγμένο βάσει απαιτούμενης στατικής  αντοχής. Φυσικά, στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού εντάσσονται και όλες οι συνήθεις κακές πρακτικές ανεξάρτητα από τον τύπο του επαγγέλματος, όπως φοροδιαφυγή, μη έκδοση απαραίτητων παραστατικών και αδήλωτη εργασία.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ανταγωνισμός, μη πιστοποιημένο προϊόν, χαμηλό κόστος, παράβαση κανόνων, ελεγκτικοί μηχανισμοί

Χρηματοδότηση της επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5
Χρηματοδότηση της επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5

Η αύξηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης, όπως το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027, θα δημιουργήσει καλύτερο επίπεδο επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Θεωρείται παράγοντας υψηλής σημασίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί το μόνο μέσο για ενίσχυση της επιχείρησης. Η αύξηση χρηματοδότησης είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη βιωσιμότητα, αλλά και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του εξοπλισμού, του προσωπικού και της εκπαίδευσης. Με τη χρηματοδότηση, υπάρχει η δυνατότητα για επένδυση σε  μηχανήματα, με στόχο την αύξηση και βελτίωση της παραγωγικότητας. Αναμένεται πως πολλές μεγάλες μονάδες επεξεργασίας υαλοπινάκων θα αναβαθμίσουν μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους. Επίσης, αναμένεται πως μικρότερες επιχειρήσεις θα αναβαθμιστούν και θα αποκτήσουν νέες δυνατότητες κατεργασίας με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η χρηματοδότηση θεωρείται ακόμη πιο σημαντική τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία ακολουθεί μια μακρόχρονη οικονομική κρίση που δυσκόλεψε τον κλάδο, αλλά εμφανίστηκε πρόσφατα και η υγειονομική κρίση που δημιούργησε συνθήκες αβεβαιότητας στον τομέα των κατασκευών.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: χρηματοδότηση, εκσυγχρονισμός, νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, κρίση, ανάπτυξη επιχείρησης, ΕΣΠΑ 2021-2027

Θεσμικές μεταβολές και αλλαγές πολιτικής
Θεσμοθετημένο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη υαλοπινάκων

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5
Θεσμοθετημένο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη υαλοπινάκων
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
5/5

Η θεσμοθετημένη αδειοδότηση για το επάγγελμα του τεχνίτη υαλοπινάκων θεωρείται σημαντική έλλειψη σήμερα με πολλές προεκτάσεις στο επάγγελμα. Όμως, τα θεσμικά όργανα του κλάδου  εργάζονται προς την κατεύθυνση της θεσμοθέτησης αδειοδότησης με υποχρεωτική εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγέλματος. Θα τεθούν, λοιπόν, κριτήρια και δεν θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση. Θα προσδιοριστεί ποια χαρακτηριστικά (εκπαίδευση, εμπειρία, κ.λπ.) θα απαιτούνται να έχουν όσοι θα πάρουν άδεια. Φυσικά, η αδειοδότηση θα έχει πανελλαδική ισχύ, ώστε ο  κάθε τεχνίτης υαλοπινάκων να μπορεί να αναλαμβάνει έργα οπουδήποτε στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησής του.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αδειοδότηση επαγγέλματος, υποχρεωτική εκπαίδευση, εμπειρία, κριτήρια αδειοδότησης, ΠΟΕΒΥ

Εφαρμογή νέας ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων Ασφαλείας

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5
Εφαρμογή νέας ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων Ασφαλείας
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
5/5

Η νέα Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) Υαλοπινάκων Ασφαλείας αποτελεί την πρώτη οργανωμένη εθνική πρωτοβουλία για σύνταξη τεχνικού οδηγού προς έλεγχο  της κάλυψης βασικών απαιτήσεων ασφάλειας από τους υαλοπίνακες. Είναι από τους λίγους κλάδους, εάν όχι ο μόνος, που έχει προχωρήσει στη δημιουργία μιας ΤΟΤΕΕ. Αυτή θα θέσει πιο  αυστηρές προδιαγραφές για τους υαλοπίνακες ασφαλείας και αναμένεται πως σταδιακά με την εφαρμογή της θα αναβαθμίσει επίσης το επάγγελμα και θα αμβλύνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.  Στην καθημερινή εργασία μπορεί να προστατέψει από κακές πρακτικές που εφαρμόζονται. Στο σώμα της ΤΟΤΕΕ προτείνεται μέθοδος προδιαστασιολόγησης υαλοπινάκων βασισμένη σε  Εναρμονισμένο Πρότυπο που συνιστάται πλέον να ακολουθείται κατά την προδιαγραφή υαλοπινάκων και να μην προδιαγράφονται αυτοί κατά το δοκούν. Επίσης, οι μηχανικοί και οι λοιποί  εμπλεκόμενοι στο έργο έχουν στη διάθεσή τους οδηγό για τα απαραίτητα έγγραφα που θα συνοδεύουν τους υαλοπίνακες κατά την παραλαβή και πρέπει οι τεχνίτες υαλοπινάκων να προσκομίζουν.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: υαλοπίνακες ασφαλείας, τεχνική οδηγία (ΤΟΤΕΕ), διαστασιολόγηση υαλοπινάκων, προδιαγραφές υαλοπινάκων

Τάσεις και εξελίξεις της σχετικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
Αναβάθμιση κτιρίων (εξοικονόμηση ενέργειας, ενίσχυση ασφάλειας, τάσεις διακόσμησης)

Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5
Αναβάθμιση κτιρίων (εξοικονόμηση ενέργειας, ενίσχυση ασφάλειας, τάσεις διακόσμησης)
Επίπτωση
4/5
Πιθανότητα
4/5

Σήμερα, οι υαλοπίνακες καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας που ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται ότι ολοένα και αυξάνονται οι απαιτήσεις  για καλύτερες επιδόσεις στα κτίρια, που δεν αφορούν πλέον μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τη μηχανική αντοχή, την ηχομόνωση, την προστασία από εξωτερικές επιβουλές, την  ασφάλεια, την αισθητική και την ικανοποίηση νέων διακοσμητικών τάσεων. Αναμένεται, λοιπόν, πως αυτή η επιδιωκόμενη αναβάθμιση των νέων και υφιστάμενων κτιρίων θα συνοδευτεί  αντίστοιχα από αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων υαλοπινάκων που να καλύπτουν τις συνδυασμένες απαιτούμενες επιδόσεις, αξιοποιώντας τις υψηλές τεχνολογικά λύσεις που  προσφέρουν ούτως ή άλλως οι εταιρείες παραγωγής γυαλιού. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναβαθμιστεί τελικά και η θέση του γυαλιού μεταξύ των δομικών υλικών.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: αναβάθμιση κτηρίων, ανακαίνιση, ενεργειακή επίδοση, ασφάλεια, μόνωση

Αύξηση ζήτησης υαλοπινάκων

Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5
Αύξηση ζήτησης υαλοπινάκων
Επίπτωση
5/5
Πιθανότητα
3/5

Λόγω της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων ετών και της στασιμότητας της οικοδομικής δραστηριότητας, έχουν ξεκινήσει ήδη πολλές ανακαινίσεις κατοικιών -τόσο για ιδία χρήση, όσο και  για βραχυχρόνια μίσθωση- , ξενοδοχείων, εμπορικών κτιρίων, καθώς και η κατασκευή νέων κτιρίων. Παράλληλα, υλοποιούνται επιδοτούμενα προγράμματα αναβάθμισης κατοικιών με σκοπό την  εξοικονόμηση ενέργειας, στα οποία περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση υαλοπινάκων. Για αυτόν τον λόγο, αναμένεται αύξηση της ζήτησης. Η τάση της αύξησης της ζήτησης αφορά όχι μόνο  στην ποσότητα αλλά και την ποιότητα, αφήνοντας στους επαγγελματίες του κλάδου μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Παρ‘ όλα αυτά, λόγω της υγειονομικής κρίσης, κάποιες μεσοπρόθεσμες επενδύσεις στις κατασκευές είναι πιθανό να αναβληθούν μέχρι την έξοδο από αυτή και τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ανακαίνιση, ανακατασκευή, γερασμένο κτηριακό απόθεμα, υψηλή ζήτηση υαλοπινάκων, εξοικονόμηση ενέργειας, επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ

Τεχνολογικός μετασχηματισμός και καινοτομία
Καινοτομία πρώτων υλών υαλοπινάκων

Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
5/5
Καινοτομία πρώτων υλών υαλοπινάκων
Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
5/5

Ο υαλοπίνακας ως προϊόν εξελίσσεται μόνιμα με τις εταιρείες παραγωγής να βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων. Οι επιδόσεις τους ως προς την ενέργεια, την ασφάλεια,  την αισθητική, κ.λπ. χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζονται. Για παράδειγμα, οι επιστρώσεις που διαθέτουν οι «ενεργειακοί» υαλοπίνακες της αγοράς αυξάνονται σε ποικιλία, γίνονται  πιο διαφανείς, πιο φωτεινές με παράλληλα υψηλότερη ενεργειακή επίδοση. Οι υαλοπίνακες ως δομικό υλικό βρίσκονται πιο μπροστά από τις τρέχουσες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς.  Συνεπώς, όσο η τεχνολογία τους εξελίσσεται, τόσο μεγαλύτερες κατασκευαστικές δυνατότητες έχουν και οι τεχνίτες και κατ’ επέκταση οι μηχανικοί μελετητές. Ενδεικτικά παραδείγματα  πρόσφατων καινοτομιών αφορούν υαλοπίνακες πολύ μεγάλων διαστάσεων, ηλεκτροχρωμικούς υαλοπίνακες, υαλοπίνακες με ψηφιακή εκτύπωση, κ.ά.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: έξυπνοι υαλοπίνακες, επιστρώσεις υαλοπινάκων, τεχνολογία υαλοπινάκων, δυναμική συμπεριφορά υαλοπινάκων

Ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5
Ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
3/5

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνίτες υαλοπινάκων προσπαθούν να εξελίσσουν συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τον πελάτη. Απαιτείται, άλλωστε, «ευρηματικότητα» για την προσθήκη  προστιθέμενης αξίας στο προϊόν, με εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αρχικά, στην πρώτη επαφή με τον πελάτη οι τεχνίτες αναγνωρίζουν τις διαφορετικές ανάγκες που έχει ο καθένας και βάσει αυτών  του παρέχουν ολοκληρωμένη τεχνική συμβουλευτική πριν την πώληση, ώστε να μπορεί ο πελάτης να επιλέξει την κατάλληλη τεχνικοοικονομικά λύση για το έργο. Σε δεύτερο χρόνο, πραγματοποιούν την τοποθέτηση, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας και κανόνες σωστής τοποθέτησης. Τέλος, οι τεχνίτες υαλοπινάκων παρέχουν πλέον και υποστήριξη μετά την πώληση  ή/και εγγύηση για ορισμένο χρονικό διάστημα έπειτα από την πώληση.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: πώληση/τοποθέτηση υαλοπινάκων, επικοινωνία με πελάτη, εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εργασίας
Χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών επαγγελματιών

Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
2/5
Χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών επαγγελματιών
Επίπτωση
2/5
Πιθανότητα
2/5

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στο διαδίκτυο πλατφόρμες επαγγελματιών, όπως οι www.douleutaras.gr, https://episkeuazo.gr/ , https://myconstructor.gr/ , κ.λπ., που αποτελούν κοινότητες επαγγελματιών διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων. Σε αυτές τις πλατφόρμες είναι δυνατή η αναζήτηση, η εύρεση και η επιλογή συγκεκριμένων επαγγελματιών που συχνά βασίζεται στις  υπάρχουσες αξιολογήσεις. Σήμερα, οι πλατφόρμες φαίνεται να μην χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους επαγγελματίες του κλάδου και δεν θεωρούνται πως θα αποτελέσουν ένα βασικό  εργαλείο για την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους μελλοντικά, καθώς θεωρούν πως μειώνουν τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα της εργασίας, όπου έρχονται σε απευθείας επαφή με τον πελάτη και αναλύουν τις ιδιαιτερότητες της κατασκευής και διαπραγματεύονται την οικονομική αμοιβή. Η πρόσφατη ραγδαία ψηφιοποίηση υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ενίσχυση επεμβάσεων στην κατοικία, όμως, στρέφει όλο και περισσότερους καταναλωτές στη διαδικτυακή εύρεση τεχνιτών και για αυτόν τον λόγο αναμένεται πως, έστω και σε μικρό βαθμό και σε βάθος  χρόνου, η συμμετοχή τεχνιτών υαλοπινάκων σε πλατφόρμες επαγγελματιών θα αυξηθεί.

Χρόνος εκδήλωσης: 5+ έτη

Λέξεις-κλειδιά: πλατφόρμες εύρεσης επαγγελματιών, ψηφιοποίηση εργασιών, αξιολόγηση επαγγελματιών, τεχνική εργασία

Απασχόληση τεχνιτών υαλοπινάκων στο γραφείο

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
1/5
Απασχόληση τεχνιτών υαλοπινάκων στο γραφείο
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
1/5

Οι τεχνίτες υαλοπινάκων είναι συνδεδεμένοι κυρίως με την παραγωγή. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα απασχόλησης αυτών και στο γραφείο, στις υπόλοιπες εργασίες (κοστολόγηση / προσφορά / παραγωγή σχεδίων / προγραμματισμός εργασιών), οι οποίες έχουν περισσότερες πνευματικές απαιτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις που διαθέτουν και θα μπορούν να  συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλού ποσοστού παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και ποιοτικού ελέγχου. Η συμμετοχή των τεχνιτών υαλοπινάκων στις εργασίες γραφείου θα είχε άμεση  επίδραση στη σχέση της παραγωγής με τις υπόλοιπες λειτουργίες της εταιρίας, θα τροποποιούσε τον καταμερισμό των εργασιών και θα προωθούσε ένα πιο συνεργατικό μοντέλο εργασίας, χωρίς μονόπλευρους τεχνίτες, των οποίων η εργασία έχει διαχωριστεί πλήρως από τη σύλληψη της ιδέας και τη διαχείριση του έργου της κατασκευής. Αυτή η αλλαγή απαιτεί εκπαίδευση και ανάπτυξη ειδικών επαγγελματικών γνώσεων.

Χρόνος εκδήλωσης: 5+ έτη

Λέξεις-κλειδιά: εργασία στην παραγωγή, εργασία γραφείου, συνεργασία, εξειδίκευση, καταμερισμός εργασιών

Κλιματική αλλαγή και πράσινη οικονομία
Ανακύκλωση υαλοπινάκων

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5
Ανακύκλωση υαλοπινάκων
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5

Το γυαλί αποτελεί πλήρως ανακυκλώσιμο υλικό. Κατά την παραγωγική διαδικασία, το πλήθος των ελαττωματικών προϊόντων, των θραυσμάτων, κ.λπ. μπορεί και συλλέγεται, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται από τις εταιρείες παραγωγής γυαλιού. Έχουν ξεκινήσει, μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εταιρείες παραγωγής γυαλιού να συλλέγουν από τους πελάτες το υαλόθραυσμα  προς ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αυτού στην παραγωγή του γυαλιού. Συνεπώς, αλλάζει σταδιακά η διαχείριση των αποβλήτων με τους τεχνίτες υαλοπινάκων να ανακυκλώνουν τη  φύρα της κατεργασίας, καθώς και τους υαλοπίνακες που απομακρύνουν από ανακαινίσεις κτηρίων. Δεν θα απαιτείται, πλέον, η υγειονομική ταφή τους. Με τη συμμετοχή στην ανακύκλωση του γυαλιού, αυτόματα η εταιρεία γίνεται πιο «πράσινη» και, παράλληλα, εξοικονομεί οικονομικούς πόρους και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Προς το παρόν δεν υπάρχουν δομές  όπου να συλλέγονται οι υαλοπίνακες που απομακρύνονται κατά την ανακαίνιση ενός κτιρίου, αλλά αναμένεται πως θα εφαρμοστούν σύντομα και στην Ελλάδα πρακτικές που εφαρμόζονται σε  χώρες του εξωτερικού.

Χρόνος εκδήλωσης: 3-5 έτη

Λέξεις-κλειδιά: ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εκπομπές CO2, ανακαίνιση

Περιβαλλοντικές δηλώσεις υαλοπινάκων

Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5
Περιβαλλοντικές δηλώσεις υαλοπινάκων
Επίπτωση
3/5
Πιθανότητα
4/5

Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD®, Environmental Product Declaration) ενημερώνει για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει το υλικό στη διάρκεια ζωής του. Οι EPDs στον  κατασκευαστικό κλάδο υποστηρίζουν τη μείωση των εκπομπών CO2, καθιστώντας δυνατή τη σύγκριση των επιπτώσεων διαφορετικών προϊόντων, προκειμένου να επιλέγεται η πιο βιώσιμη  εναλλακτική. Οι EPDs σε κατασκευαστικά έργα είναι εθελοντικές. Ωστόσο, η χρήση τους αυξάνεται ραγδαία τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα, λόγω της ευαισθητοποίησης για τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις και των αυξανόμενων πράσινων πιστοποιήσεων κτηρίων. Οι EPDs αναγνωρίζονται και από διεθνή πρότυπα για πιστοποιήσεις αειφορίας, όπως το BREEAM και το  LEED. Η πώληση υαλοπινάκων, οι οποίοι διαθέτουν τις περιβαλλοντικές δηλώσεις, θα αναβαθμίσει το προϊόν προς πώληση και θα περιορίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Επίσης, θα συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτηρίου. Τέλος, θα προβάλλει περισσότερο τον ήδη πράσινο χαρακτήρα του γυαλιού ως δομικό υλικό, μιας και είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, και πιθανά την υπεροχή του έναντι άλλων δομικών υλικών.

Χρόνος εκδήλωσης: 1-3 έτη

Λέξεις-κλειδιά: περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος(EPD), κυκλική οικονομία, προστασία περιβάλλοντος, πιστοποίηση αειφορίας, LEED